Kommuniké från årsstämma 2017

Samtrygg Group AB (publ) har idag, torsdagen den 8 juni 2017, avhållit årsstämma på KG10, Kungsgatan 8, Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 2016 års resultat således överföres i ny räkning.

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016. Noterades att aktieägaren Marcus Lindström, tillika bolagets VD och styrelseledamot, ej deltog i besluten om ansvarsfrihet avseende denne.

- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med tre prisbasbelopp för styrelseordförande samt vardera ett prisbasbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Barbro Engman, Marcus Lindström, Bernt-Olof Gustafsson och Linda Hellqvist omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Barbro Engman omväljs som styrelseordförande. I tillägg beslutades att välja in Vishal Nanda till ny ordinarie styrelseledamot. Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jenny Gentele för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt valdes Martin Feldtenborn till revisorssuppleant.

- Noterades att, som tidigare kommunicerats, frågan om incitamentsprogram (p. 15 i agendan) avfördes från agendan.

INFO RÖRANDE NYVALDA STYRELSELEDAMÖTER

Vishal Nanda (f.1987) har en bakgrund som IT-entreprenör och är medgrundare till den digitala plattformen Servicefinder – som sedan 2016 helägs av Schibsted. Han har bland annat nominerats till årets marknadschef och utsetts till Supertalang av Veckans Affärer. Idag är han främst aktiv som ängelinvesterare.

“Vishal har gedigen och betydelsefull erfarenhet från utveckling av digitala marknadsplatser. Som grundare och flerårig marknadschef på Servicefinder känner han igen flera av de möjligheter och utmaningar som Samtrygg står inför under nuvarande expansionsfas. Vi är övertygade om att Vishal skulle vara ett starkt komplement till den befintliga styrelsen och kunna bidra med nya insikter på både strategisk och operativ nivå,” säger Marcus Lindström, VD Samtrygg Group AB (publ).

Marcus Lindström

VD

marcus@samtrygg.se

Mobil 0700-906625


Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar