Kommuniké från årsstämma 2018

Report this content

Samtrygg Group AB (publ) har idag, onsdagen den 25 april 2018, avhållit årsstämma på bolagets huvudkontor, Brahegatan 9, Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 2017 års resultat således överföres i ny räkning.

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017. Noterades att aktieägaren Marcus Lindström, tillika bolagets vice VD och styrelseledamot, ej deltog i besluten om ansvarsfrihet avseende denne.

- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till samtliga styrelseledamöter (inklusive styrelseordförande) som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

- Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Marcus Lindström, Bernt-Olof Gustafsson, Vishal Nanda och Linda Hellqvist omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Antecknades att Barbro Engman omböjt omval som styreleledamot. Till revisor omvaldes auktoriserad revisor Jenny Gentele samt omvaldes Martin Feldtenborn som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare.

Antecknades att för giltigt beslut i enlighet med ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Det antecknades att ingen aktieägare som även är styrelseledamot deltog i beslutet. 

Vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman beslutade styrelsen att utse Marcus Lindström till styrelseordförande.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018.

Dokument & länkar