Kommuniké från årsstämma 2019

Samtrygg Group AB (publ) har idag, onsdagen den 25 april 2019 kl 16.00, avhållit årsstämma på bolagets huvudkontor, Brahegatan 9, Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, innefattande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 2018 års resultat överföres i ny räkning.

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp 2019 (46 500 kronor) till samtliga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade att omvälja Marcus Lindström, Bernt-Olof Gustafsson, Vishal Nanda och Linda Hellqvist som ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor omvaldes Jenny Gentele samt omvaldes Martin Feldtenborn som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Dokument & länkar