Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q1 2019

Väsentliga händelser under perioden

 

  • Försäljningsintäkter för perioden januari till mars uppgick till 4,9 (3,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande period 2018.
     
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår under samma period till -511 (- 1 543) TSEK.

                                                                                2019               2018       Skillnad i %

Totala intäkter (jan - mars) 33.8 MSEK 24.6 MSEK 37%
Försäljningsintäkt (jan - mars) 4.9 MSEK 3.5 MSEK 38 %

 

Intäkter och resultat januari-mars 2019 (januari-mars 2018)

  • Totala intäkter under första kvartalet uppgick till 33 825 (24 647) TSEK.
  • Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgick till 34 336 (26 189) TSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) under första kvartalet uppgick till -511 (-1 543) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster under första kvartalet uppgick till -511 (-1 543) TSEK.
  • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,067 (-0,200) SEK.

VD har ordet

Under det första kvartalet 2019 har Samtrygg fortsatt att stärka sin position som ledande plattform för andrahandsuthyrning av bostäder i Sverige. Fokus har varit fortsatt tillväxt och ökad aktivitet i plattformen. Vi har också arbetat med att förbereda inför kommande produktlansering.

Samtryggs tredje tillväxtfas inleddes under det första kvartalet föregående år, under vilket tillväxttakten ökade kraftigt. Att fortsätta växa är det viktigaste för bolaget just nu och framgent. Det känns därför extra roligt att vi fortsätter öka tillväxttakten under detta kvartal.

Försäljningsintäkterna uppgår under det första kvartalet till 4,9 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 38 procent på årsbasis. Antal sålda hyresmånader har ökat i än högre takt och ökningen uppgår till 51 procent. Diskrepansen mellan tillväxt i försäljningsintäkter och antal sålda hyresmånader förklaras, som tidigare kommunicerat, av att nyckeltalet antalet sålda hyresmånader inte tar hänsyn till nedskrivning av upplupna intäkter med anledning av förtidsuppsägningar.

Resultatet för kvartalet uppgår till -0,5 MSEK (-1,5 MSEK), vilket är en ökning med 67 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det kraftigt förbättrade resultatet beror framförallt på ökade försäljningsintäkter. Vi fortsätter att betrakta tillväxt som överordnat lönsamhet i denna fas av bolagets utveckling, men gläds samtidigt åt att inriktningen ger positiv effekt även lönsamhetsmässigt.

Kostnadsmassan – justerat för hyreskostnader - är på en liknande nivå jämfört med motsvarande period föregående år och präglas huvudsakligen fortsatt av investeringar i marknadsföring som syftar att skapa tillväxt i plattformen, samt kostnader relaterade till affärs- och produktutveckling.

Vidare har kassan minskat något under kvartalet, vilket framförallt beror på engångsutgifter som redan periodiserats in under 2018 utöver de beräknade utgifterna. Ett exempel på en sådan kostnad är vinstskatt för Samtryggs dotterbolag avseende föregående räkenskapsår. Samtryggs kassaflöde har successivt återhämtat sig och vi förväntar oss att se positiva kassaflöden i takt med att försäljningen ökar.  

Som tidigare kommunicerats arbetar Samtrygg med att lansera en ny produkt vilken har för avsikt att stärka Samtryggs kunderbjudande och samtidigt addera nya kassaflöden. Den nya produkten handlar om att erbjuda uthyrare möjlighet att kunna få hela eller delar av sin hyra utbetald i förskott, för vilket Samtrygg tar ut en avgift på totalbeloppet.

Att kunna erbjuda ett förskott av hyran innebär en viss kassaflödesmässig riskexponering, och vi har därför letat efter rätt finansiell struktur för att inte utsätta den befintliga verksamheten för någon kassaflödesmässig påverkan. Detta har tagit längre tid än förväntat. Ambitionen just nu är att lansera produkten under det andra kvartalet 2019. Mer information kommer att delges er aktieägare i takt med att projektet fortskrider.

Utöver tillväxten i försäljning och det förbättrade resultatet, är jag stolt över att presentera att vi har gått från 8,7 av 10 (dec, 2018) till 9,0 av 10 (mars, 2019) hos den oberoende kundrecensionsportalen Trustpilot. Nöjda kunder är en helt avgörande komponent i vår verksamhet och ovanstående förbättring ser jag som ett kvitto på att vi har kapacitet att bibehålla hög kundnöjdhet i samband med att vi växer.

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla och växa Samtrygg med våra medarbetare under resten av året. Med en stark tillväxt i marknaden, en stabil organisation och plattform samt stundande utökning av vårt produkterbjudande står vi väl rustade att fortsätta vår tillväxtresa.

 

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2018: ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 120 000 st

CAGR för perioden 2013-2018: ca 91 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se