Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q2 2019

Report this content

Väsentliga händelser under perioden

 • Samtrygg levererar det bästa kvartalet och halvåret i bolagets historia.  
   
 • Försäljningsintäkter för perioden april till juni uppgick till 6,6 (5,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period 2018.
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden april-juni uppgick till 763 (740) TSEK.
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden januari-juni uppgick till 252 (-802) TSEK.

Intäkter och resultat april-juni 2019 (april-juni 2018)

 • Totala intäkter under andra kvartalet uppgick till 35 773 (27 752) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 35 010 (27 012) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till 763 (740) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till 749 (735) TSEK.
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,097 (0,096) SEK.

Intäkter och resultat januari-juni 2019 (januari-juni 2018)

 • Totala intäkter under första halvåret uppgick till 69 598 (52 399) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under första halvåret uppgick till 69 346 (53 201) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgick till 252 (-802) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under första halvåret uppgick till 237 (-807) TSEK.
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till 0,031 (-0,105) SEK.

   
Totala intäkter (april - juni) 35,8 MSEK 27,8 MSEK 29%
Totala intäkter (jan - juni) 69,6 MSEK 52,4 MSEK 33%
Försäljningsintäkt (april-juni)  6,6 MSEK  5,0 MSEK 32%
Försäljningsintäkt (jan - juni)  11,5 MSEK  8,5 MSEK 34%

 

 

VD har ordet

Samtrygg fortsätter att växa under Q2 och levererar den bästa kvartalsmässiga försäljningsintäkten i bolagets historia: 6,6 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Parallellt är aktiviteten i plattformen fortsatt hög. Till exempel har antalet besökare på hemsidan ökat med 45 procent under perioden. 

Fortsatt tillväxt och ökad aktivitet talar också sitt tydliga språk på sista raden. Rörelseresultatet för koncernen uppgår till 763 TSEK (740 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är det näst bästa rörelseresultatet under ett kvartal som Samtrygg någonsin har levererat. Det goda kvartalsmässiga resultatet har också lett till att rörelseresultatet för halvåret har förbättrats med drygt 1 MSEK och uppgår till 252 TSEK (- 802 TSEK). Under ett skede då vi satsar hårt på tillväxt, är det extra kul att den inneboende goda marginal som finns i affären återspeglas i resultatet för koncernen. 

Sammantaget har vi ett starkt momentum i affären. För att utnyttja och förstärka detta har vi under perioden gjort framförallt tre saker. Det första handlar om rekryteringen av Gustav Östman i rollen som Chief Operating Officer (se separat pressmeddelande). Gustav tillför strategisk höjd och operativ kraft i vårt arbete och är ett viktigt tillskott i ledningen.

Därtill har ett kortfristigt lån om 1 MSEK upptagits till marknadsmässiga villkor. Det har gjorts för att öka investeringarna i marknadsföring under en period då vi kunnat driva hög konvertering. Avslutningsvis har vi även initierat ett arbete med att upprätta en ny och mer ändamålsenlig finansieringsmodell. Målsättningen är att tillgängliggöra framtida kassaflöden i snabbare takt för att på så vis kunna investera mer i tillväxt tidigare. Per den sista juni uppgår upplupna intäkter till 12 241 TKR (jämfört med 9 438 TKR per den sista mars 2019), och genom att tillgängliggöra en större del av detta tidigare kan vi skapa en bättre kassaflödesmässig balans i affären.

Som tidigare kommunicerats arbetar Samtrygg med att lansera en ny produkt där bolaget erbjuder förskottsbetalning av hyran. Vår främsta prioritering är fortsatt att finna rätt finansiell struktur innan produkten lanseras. Detta för att inte utsätta den befintliga verksamheten för någon kassaflödesmässig påverkan. Vi har hittills inte funnit denna struktur, men är fortsatt övertygade om produktens potential och kommer att fortsätta arbetet framgent samt delge er aktieägare information i takt med att projektet fortskrider. 

Med hög tillväxt och starkt momentum i ryggen ser jag mycket fram emot att fortsätta utveckla Samtrygg under den andra delen av 2019.

 

 

Om Samtrygg
Samtrygg Group AB (publ) (”Samtrygg”) är en ledande plattform för trygg andrahandsuthyrning. Under 2018 omsatte bolaget ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter. Sedan starten 2013 har Samtrygg haft en CAGR om 91 procent och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på Nordic MTF. 

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se