Samtrygg Group AB (publ) - Kvartalsrapport Q3 2018

Report this content

Väsentliga händelser under perioden

 • Samtrygg levererar det bästa kvartalet i bolagets historia. Försäljningsintäkter för perioden juli till september uppgick till 5,7 (3,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 85 procent jämfört med motsvarande period 2017.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår under samma period till 799 (-1 058) TSEK.
 • Under det fjärde kvartalet kommer Samtrygg att lansera ett nytt produktsegment med målsättningen att stärka både kunderbjudande och addera nya intäktsströmmar.
Total omsättning (juli - sep) 32 MSEK 22 MSEK 46%
Total omsättning (jan - sep) 84.4 MSEK 67.7 MSEK 25%
Försäljningsintäkter (juli - sep) 5.7 MSEK 3.1 MSEK 85%
Försäljningsintäkter (jan - sep) 14.2 MSEK 8.5 MSEK 68%


Omsättning och resultat juli-september 2018 (juli-september 2017)

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 32 008 (21 984) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under tredje kvartalet uppgick till 31 209 (23 042) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under tredje kvartalet uppgick till 799 (-1 058) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till 799 (-1 062) TSEK.
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till +0,100 (-0,138) SEK.


Omsättning och resultat januari-september 2018 (januari-september 2017)

 • Nettoomsättningen under januari till september uppgick till 84 406 (67 653) TSEK.
 • Rörelsens kostnader under januari till september uppgick till 84 410 (69 851) TSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) under januari till september uppgick till -4 (-2 185) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster under januari till september uppgick till -10 (-2 193) TSEK.
 • Resultatet per aktie för januari till september uppgick till -0,001 (-0,285) SEK.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet har Samtrygg påbörjat bolagets tredje tillväxtfas, och det är med både glädje och stolthet vi levererar det starkaste kvartalet i bolagets historia. Höjdpunkterna utgörs av ett starkt försäljningsresultat, kraftigt förbättrat rörelseresultat och planenlig framdrift inom de affärsutvecklingsprojekt ledningen fokuserat på under kvartalet.

Försäljningsintäkterna uppgår till 5,7 MSEK (3,1 MSEK), vilket motsvarar en ökning med 85 procent jämfört med motsvarande period föregående år. De totala intäkterna för perioden uppgår till 32 MSEK (22 MSEK), vilket motsvarar en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Kvartalet är det enskilt starkaste i bolagets historia sett ur ett intäktsmässigt perspektiv. Dessutom har Samtrygg aldrig haft så många aktiva hyresförhållanden igång samtidigt och slår rekord på flera andra viktiga nyckeltal såsom antal sålda hyresmånader och antal besökare på hemsidan.

Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgår till 0,8 MSEK, jämfört med - 1,1 MSEK under motsvarande period föregående år. Den kraftiga förbättringen går att härleda till en positiv utväxling av försäljningen, samtidigt som personal- och overheadkostnader, justerat för styrelsearvoden som av bokföringstekniska skäl huvudsakligen belastar Q3, är kvar på en liknande nivå som motsvarande period föregående år.

Kassaflödet har under kvartalet kommit på god väg att stabilisera sig. Däremot har kundfordringar och andra kortfristiga fordringar ökat i högre takt än inbetalningar från kunder. Detta har medfört att kassaflödet minskat något jämfört med föregående kvartal.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats finns inget behov att ytterligare finansiera rörelsekapitalet för den löpande verksamheten. Samtryggs försäljningsresultat fortsätter att växa, kostnadsbasen är på en stabil nivå och vi kommer se en god kassaflödesmässig effekt i takt med att vi fakturerar intäkter för redovisat avtalsvärde.

Samtrygg har, som tidigare kommunicerats, ägnat stora delar av början av den tredje tillväxtfasen till att arbeta med affärsutveckling. Målsättningen har varit att skapa finansieringslösningar som gör det ännu mer attraktivt för hyresvärdar att använda Samtrygg, samtidigt som tryggheten ökar för hyresgästen. Under det fjärde kvartalet kommer vi att sjösätta ett nytt produktsegment med målsättningen att ytterligare stärka vårt kunderbjudande och samtidigt leverera nya intäktsflöden.

Sammantaget står Samtrygg fortsatt starkt rustat för att tillvarata den stora tillväxtpotential som marknaden erbjuder. Vi uppvisar stark försäljningstillväxt på årsbasis, samtidigt som verksamheten också är lönsam. Genom fortsatt utveckling av det nya affärsutvecklingsprojektet och intensifierade satsningar inom marknadsföring skapar vi goda förutsättningar för att avsluta året på bästa sätt.

Denna information är sådan information som Samtrygg Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2017: ca 90 MSEK, varav 11,8 MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: ca 90 000 st

CAGR för perioden 2013-2017: ca 99 %

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se