Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2010.

STARK TILLVÄXT OCH ÖKAD KAPITALEFFEKTIVITET

  • Orderingång 26 313 MSEK 
  • Fakturering 23 276 MSEK
  • Rörelseresultat 3 129 MSEK
  • Rörelsemarginal 13,4 %
  • Operativt kassaflöde + 3 259 MSEK
  • Rörelsekapital 22 % av faktureringen

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tilllämpats.

Nya standarder och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2010 har inte medfört några väsentliga effekter på Sandviks finansiella rapporter.

Fr.o.m. 1 januari 2010 tillämpar koncernen den omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och den ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter.

Rapporten för första kvartalet 2011 offentliggörs den 3 maj 2011. Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 2 februari 2011 kl. 13.30 på Operaterrassen i Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir .

Sandviken den 2 februari 2011

Sandvik Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2011 kl. 08.00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar