Sandvik kommenterar Kammarrättens dom

Under 2005 genomförde Sandvik AB en omorganisation av ägande och hantering av immateriella rättigheter. Samtliga svenskägda patent och varumärken överfördes till Sandvik Intellectual Property AB (IP-bolaget). Omorganisationen motiverades av behovet att renodla verksamheten med immateriella rättigheter i ett eget bolag, vilket synliggör de stora värdena av immateriella rättigheter och ger operativa fördelar. Denna hantering gav senare upphov till två rättsprocesser gällande beskattning – en för Sandvik AB och en avseende IP-bolaget. Dessa har behandlats samordnat i Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Skatteverket underkände i december 2007 IP-bolagets deklarationer för 2005 och 2006 och nekade avdrag för avskrivningar av immateriella rättigheter. Skatteverket har även efterföljande år nekat IP-bolaget avdrag för sådana avskrivningar. IP-bolaget överklagade Skatteverkets beslut. Skatteverket godkände Sandvik AB:s deklaration för 2005. Därefter överklagade Skatteverket genom Allmänna ombudet sitt eget skattebeslut avseende omorganisationen. Allmänna ombudet yrkade att Sandvik AB skulle beskattas 2005 för en kapitalvinst alternativt en underprisöverlåtelse av immateriella rättigheter om cirka 18 miljarder SEK samt, i båda fallen, att avdragen för avskrivningar av immateriella rättigheter i IP-bolaget då skulle godkännas. Förvaltningsrätten biföll i juni 2010 Allmänna ombudets yrkande om beskattning av en kapitalvinst. Sandvik överklagade domen till Kammarrätten.

Ärendet har beskrivits löpande i Sandviks årsredovisningar sedan 2007.

Sandviks överklagande har nu behandlats av Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrättens beslut innebär, om det vinner laga kraft, att Sandvik beskattas 2005 för en kapitalvinst om 18 063 miljoner SEK samtidigt som avskrivningarna av immateriella rättigheter i IP-bolaget godkänns. Detta påverkar inte koncernens resultat, eftersom den då tillkommande skattekostnaden om cirka 5 miljarder SEK i allt väsentligt motsvarar skattevärdet av ökade skattemässiga avskrivningar i IP-bolaget som intäktsförs i enlighet med IFRS principer. Detta innebär dock att Sandvik AB ska betala omkring 5 800 miljoner SEK i skatt och ränta avseende 2005. Beloppet kommer i detta fall i huvudsak att återvinnas genom minskade skattebetalningar hänförliga till ökade avskrivningar i IP-bolaget. Det handlar därmed främst om en omfördelning av skattebetalningar i tiden.

Sandvik analyserar för närvarande Kammarrättens dom och kan därför i dagsläget inte kommentera den vidare. Sannolikt kommer domen att överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Stockholm den 27 juni 2013

Sandvik AB

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2013.

För ytterligare information kontakta Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, telefon 08- 456 12 40 eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, telefon 08-456 12 37.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 cirka 49 000 anställda och representation i 130 länder, med en årlig omsättning på cirka 99 miljarder SEK.

Taggar:

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.