Sandviks årsstämma 2023

Report this content

Sandvik AB:s årsstämma hölls den 27 april 2023 i Sandviken.

Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing berättade i sitt tal om verksamheten och resultaten under 2022.

- Under det senaste året har vi fortsatt att bygga ett starkare, mer flexibelt och motståndskraftigt Sandvik, och vi har gjort stora framsteg i vår strategi. Under ett år med många globala utmaningar så har vi levererat stark tillväxt och god lönsamhet. Jag är nöjd med vad vi har åstadkommit under 2022, sade Stefan Widing.

- Styrelsen uppskattar det dedikerade arbete som görs av alla Sandviks anställda. Det finns verkligen en fantastisk innovationskraft och kompetens i bolaget. Med Sandviks ledande marknadspositioner och expertis så är jag mycket optimistisk om den framtida utvecklingen för bolaget, sade styrelseordföranden Johan Molin.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till tisdagen den 2 maj 2023. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2023.

Styrelse

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn. Johan Molin omvaldes till styrelseordförande.

De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Thomas Andersson och Thomas Lilja samt till suppleanter Fredrik Håf och Erik Knebel.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 2 850 000 kronor till styrelsens ordförande, 770 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 338 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 192 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 161 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 127 000 kronor till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet, 218 000 kronor till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar och 161 000 kronor till vardera övrig ledamot i utskottet för förvärv och avyttringar.

Revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2023).

Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje förvärvad Sandvik-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls. Programmet bygger i allt väsentligt på samma villkor som 2014–2022 års incitamentsprogram.

LTI 2023 omfattar högst 2,0 miljoner aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2023 uppskattas till högst 348 miljoner kronor baserat på ett pris per Sandvik-aktie om 165 kronor, och till högst 357 miljoner kronor baserat på ett aktiepris om 210 kronor.

Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2024, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Wilhelm Haglund-medaljen och Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson

Ioannis Arvanitidis, Malin Mårtensson, Krystof Turba, Susanne Norgren och Erik Östhols (Rock Tools) utsågs till årets produktutvecklare och belönades med Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av PowerCarbide®, en ny familj för slag- och rotationsborrning i en unik hårdmetallkvalitet, som kan öka borrkronans livslängd med 20 till 100 procent, beroende på förhållandena.

Juha Piipponen, Jukka Osara och Jarno Kuittinen (Sandvik Mining and Rock Solutions) belönades med Sandviks hållbarhetspris till minne av Sigrid Göransson för utvecklingen av teknologi för laddning under borrning för batterielektrisk underjordisk borrutrustning, vilket möjliggör ett effektivt utnyttjande av gruvans infrastruktur och tid som spenderas under borrning för att ladda batteriet, samt minimerar tid som läggs på improduktiv verksamhet.

 

Stockholm den 27 april 2023

Sandvik AB

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar