• news.cision.com/
 • SAS/
 • SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 10 april 2018

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 10 april 2018

Report this content

Aktieägarna i SAS AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till årsstämma den 10 april 2018.

Årsstämman äger rum kl. 10.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.

Förslag till ny styrelse

Valberedningen i SAS AB föreslår till årsstämman den 10 april 2018 att Carsten Dilling

utses till ny styrelseordförande i SAS AB. Han föreslås ersätta nuvarande ordförande Fritz Schur som önskar frånträda sitt styrelseuppdrag. Valberedningen motiverar förslaget att med Carsten Dilling som ordförande får SAS ett tydligt industriellt ledarskap samtidigt som hans fyra år som ordinarie ledamot säkrar djup kunskap om SAS.

Vidare har Berit Svendsen och Jacob Wallenberg avböjt omval. Valberedningen har sökt nya ledamöter med såväl bred digital kompetens som djup kunskap kring ägar- och finansieringsfrågor. Därför har Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger nominerats. Liv Fiksdahl är avgående CIO på norska DNB och Oscar Stege Unger är direktör på Wallenberg Foundations AB.

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Carsten Dilling, styrelseordförande Liv Fiksdahl, nyval Dag Mejdell, omval Monica Caneman, omval Lars-Johan Jarnheimer, omval Oscar Stege Unger, nyval Sanna Suvanto-Harsaae, omval

Valberedningens kompletta motivering samt presentation av den föreslagna styrelsen finns tillgängligt på www.sasgroup.net under About SAS/Bolagsstämma.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget den 4 april 2018. Aktieägare med aktier registrerade hos Euroclear i Sverige måste också anmäla sig till Bolaget senast den 4 april 2018. Aktieägare med stamaktier registrerade i Danmark och Norge som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig till VP Investor Services A/S i Danmark och till Nordea Issuer Service i Norge senast 3 april 2018 kl 15.00. Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud och biträden framgår i den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.

Inträdeskort till årsstämman

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut omkring den 3-4 april 2018 till alla aktieägare som har anmält sig.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid offentliggörandet av denna kallelse utfärdade 382 582 551 stamaktier och 0 förlagsaktier motsvarande sammanlagt 382 582 551 röster. Vidare finns i Bolaget utfärdade 2 101 552 preferensaktier motsvarande sammanlagt 210 155,2 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordningen.

 5. Val av två personer att justera protokollet.

 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 8. Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta, möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande ledningen.

 9. Beslut om:

       a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

       b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

       c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 10. Beslut om:

       a. antalet styrelseledamöter,

       b. arvoden till styrelsen, och

       c. arvode till Bolagets revisor.

 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

 12. Val av revisor.

 13. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.

 14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 15. Stämmans avslutande.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

For ytterligare information:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44
Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46 70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 07.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar