SAS koncernen Bokslutskommuniké Januari-December 2006

God konjunktur i kombination med nya affärsmodeller samt god kostnads- och kapacitetskontroll, gav ett förbättrat resultat

• Omsättningen för helåret uppgick till 60 777 (55 501) MSEK, en ökning med 9,5%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 15 157 (14 492) MSEK, en ökning på 4,6%. Omsättningen exkluderar omsättning för hotellverksamheten, som redovisas som avvecklad verksamhet.

• Antalet passagerare ökade med 6,3% till 38,6 miljoner samt under fjärde kvartalet med 3,9% till 9,6 miljoner.

• Poster av engångskaraktär på totalt 667 (413) MSEK belastar helårsresultatet, varav 337 (413) MSEK utgör omstruktureringskostnader, 146 (0) MSEK nedskrivningar samt 184 (0) MSEK övriga engångsposter.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick för perioden till 1 279 (114) MSEK, en förbättring med 1 165 MSEK. För fjärde kvartalet blev resultatet 735 (228) MSEK.

• Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till 4 576 (577) MSEK. Rezidor Hotel Group börsnoterades den 28 november 2006.

• Periodens resultat för helåret uppgick till 4 740 (255) MSEK och för fjärde kvartalet till 4 647 (198) MSEK.

• Soliditeten den 31 december uppgick till 32% (21%).

• CFROI för tolvmånadersperioden januari-december 2006 blev 15% (13%).

• Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklade verksamheter blev för SAS koncernen 28,10 (1,06) SEK samt för fjärde kvartalet 28,01 (0,88) SEK. Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgick för helåret till 0,78 (-2,01) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 99,49 (69,93) SEK.

• Kostnadsbesparingar motsvarande 2,5 miljarder SEK implementeras för närvarande. Vid årsskiftet är motsvarande 79% av åtgärderna genomförda.

• Den 1 januari 2007 tillträdde Mats Jansson som ny VD och koncernchef.

• Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS AB's aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2006. Detta motiveras av SAS koncernens relativt svaga finansiella position och kassaflöde, varför ett finansiellt handlingsutrymme är av stor vikt för att hantera kommande omstruktureringar och investeringar.

• Resultatet för 2006 är ett gott tecken, men nivån är för låg för att möta ägarnas avkastningskrav och framtida investeringsbehov. För närvarande finns inga tecken på avmattning i konjunkturen eller på flygmarknaden. Osäkerhet kvarstår dock om styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna, säger Mats Jansson VD och koncernchef.

Om oss

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

Prenumerera

Dokument & länkar