Uppdatering om tidplanen för SAS kapitalanskaffningsprocess

Report this content

SAS AB (“SAS” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget kommer att förlänga tidsfristen för sin kapitalanskaffningsprocess med cirka fyra veckor, efter inledande diskussioner med potentiella investerare. SAS strävar efter att slutföra domstolsprocessen i USA kring årsskiftet.

Den 15 maj 2023 godkände den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA förfarandet som kommer att styra SAS kapitalanskaffningsprocess, vilken syftar till att erhålla kapitaltillskott i det rekonstruerade SAS. Bolaget har sedan dess noterat ett stort intresse för att delta i processen från potentiella finansiella och strategiska investerare. Efter inledande diskussioner med potentiella investerare har SAS beslutat att förlänga tidsfristen för processen för att ge investerare tillräckligt med tid att förbereda sina bud och för SAS att utvärdera potentiella bud.

Med den reviderade tidplanen löper tidsfristen för potentiella investerare att lägga indikativa bud ut den 17 juli 2023, och tidsfristen för att lägga slutliga bud ut den 18 september 2023, cirka fyra veckor senare än vad som tidigare kommunicerats. SAS strävar efter att slutföra domstolsprocessen i USA kring årsskiftet.

Ytterligare information om chapter 11-processen och implementeringen av SAS FORWARD
I syfte att accelerera genomförandet av den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD offentliggjorde SAS, den 5 juli 2022, att Bolaget i USA lämnat in en frivillig ansökan om chapter 11, ett väletablerat och flexibelt juridiskt ramverk för att rekonstruera bolag med verksamhet i flera jurisdiktioner. Genom denna process strävar SAS efter att nå överenskommelser med viktiga intressenter, rekonstruera Bolagets skulder, konfigurera om flygplansflottan och erhålla ett betydande kapitaltillskott.

När Bolagets rekonstruktionsprocess inleddes, var målsättningarna i SAS FORWARD-planen att anskaffa minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital och att minska eller konvertera 20 miljarder SEK i skuld (varav en majoritet är skulder på balansräkningen), inklusive statliga hybridobligationer, kommersiella hybridobligationer, schweiziska obligationer, statliga lån, leasingskulder för flygplan samt åtaganden enligt underhållskontrakt och övriga kontrakt. Den slutliga storleken på kapitaltillskottet är avhängig den konkurrensutsatta kapitalanskaffningsprocessen samt Bolagets löpande förmåga att generera ytterligare likviditet.

SAS strävar efter att slutföra domstolsprocessen i USA kring årsskiftet.

Ytterligare information om Bolagets frivilliga chapter 11-process finns tillgänglig på Bolagets särskilda hemsida för rekonstruktionen, https://sasgroup.net/transformation. Domstolshandlingar och andra dokument relaterade till chapter 11-processen i USA är tillgängliga på en separat hemsida som administreras av SAS ombud (s.k. claims agent), Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Information finns även tillgänglig via telefon (844) 242-7491 (USA/Kanada) eller +1 (347) 338-6450 (internationellt), och via epost på SASInfo@ra.kroll.com.

Rådgivare
Weil, Gotshal & Manges LLP är global juridisk rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är svensk juridisk rådgivare till SAS. Seabury Securities LLC och Skandinaviska Enskilda Banken AB är investment bankers. Seabury är även rekonstruktionsrådgivare. FTI Consulting är finansiell rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Investor Relations, +46 70 997 7070

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, med knutpunkter i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, flyger till resmål i Europa, USA och Asien. Inspirerade av vårt skandinaviska arv och hållbarhet, strävar SAS efter att vara världsledande inom hållbart flyg. Vi ska minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2025, genom att använda mer hållbart flygbränsle och vår moderna flotta med bränsleeffektiva flygplan. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds ett stort antal destinationer runt om i världen. För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net.

YTTERLIGARE INFORMATION
Pressmeddelandet utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna aktier eller något annat finansiellt instrument i SAS.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar SAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Sådan information kan innefatta uttalanden som föregås av, följs av eller inkluderar ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och andra liknande ord och uttryck. Sådan information har upprättats endast i illustrativt syfte och är inte grundad på historiska fakta, utgör inte någon garanti av framtida resultat, återspeglar SAS uppfattningar och förväntningar och är föremål för kända och okända osäkerheter, antaganden och andra faktorer som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer, antaganden och andra faktorer ska mottagaren inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena som en prognostisering av framtida händelser. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig SAS inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Ingenting i detta pressmeddelande innefattar eller ska tolkas som en resultatprognos.