Sätra Förvaltnings AB (publ) Delårsrapport för första halvåret 2019

Report this content

Denna Delårsrapport för första halvåret 2019 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

För ytterligare information, kontakta Curt Ahnström, VD
Telefon: +46 (0)708 186 770
Email: curt.ahnstrom@scanprop.com

SÄTRA FÖRVALTNINGS AB

Reg.no. 559015-9298
Karlavägen 44
SE-114 49 Stockholm
SVERIGE

Taggar: