Sätra Förvaltnings AB Delårsrapport första halvåret 2018

(pdf)

Denna Delårsrapport för första halvåret 2018 ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.  

180630 Delar Satra Forvaltning 

För ytterligare information, kontakta Curt Ahnström, VD
Telefon: +46 (0)708 186 770
Email: curt.ahnstrom@scanprop.com

SÄTRA FÖRVALTNINGS AB

Reg.no. 559015-9298
Karlavägen 44 
SE-114 49 Stockholm
SVERIGE

Taggar: