Delårsrapport från Satsafe MLS AB (publ) Januari - september 2001

Delårsrapport från Satsafe MLS AB (publ) Januari - september 2001 · Rörelsens totala intäkter uppgick under perioden januari-september till 11,0 MSEK (4,2) fördelade enligt: första kvartalet 2,6 MSEK (0,04), andra kvartalet 6,6 MSEK (inkl. 4,3 MSEK i jämförelsestörande poster) (0,5) och tredje kvartalet 1,8 MSEK (3,7). Kvartal tre är normalt det sämsta försäljningskvartalet beroende på att det infaller under sommaren. Resultatet för perioden januari - september uppgick till -24.1 MSEK (- 42,2) och var för kvartal tre -12.1 MSEK (-10,7) · Den allmänna nedgång som skett på marknaden under året har förlängt kundernas beslutsprocesser och i samband med terrorattacken i USA förvärrades läget ytterligare under ett par veckor. Därefter (dvs efter rapportperioden jan-sep) har dock Satsafes försäljningsavdelning noterat en betydligt större aktivitet bland kunderna. Under oktober och november har efterfrågan på Satsafes produkter (inte minst inom säkerhetsområdet) ökat markant, vilket kan avläsas i diagrammen nedan där en tydlig uppåtgående trend i intäkter och orderingång kan skönjas. · Kapitaltillskott erfordras för fortsatt drift samt mot bakgrund av krav på eget kapital. Styrelsen arbetar nu med olika lösningar. · Kraftfullt besparingsprogram har genomförts vilket sänkt bolagets direkta månatliga kostnader från 2,8 MSEK till 2,1 MSEK, vilket ger full effekt fr.o.m. slutet av kvartal ett 2002. Ytterligare effektiviseringar övervägs. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Händelser under rapportperioden · Fokusering på ökad lönsamhet och kostnadsrationalisering · Följdorder har erhållits från Säkerhetspolisen i Vilnius · Lyckad lansering och försäljningsstart för en ny GPS-larmtelefon för personlig säkerhet · Bland ordrar kan nämnas: - Order från Rytrans avseende IT-system för transportledning - Order från Danzas ASG Eurocargo avseende ett IT-system för transportledning av dagtransporter inom Storstockholmsregionen - Flera ordrar avseende uppgradering av tidigare installerade system för transportledning, bl a från transportföretaget Ekdahls Händelser efter rapportperiodens utgång · Michael Skordby efterträder Björn Krasse som VD · Genombrottsorder, på 0,4 MSEK, i Norge på GPS-larmtelefoner från det norska säkerhetsföretaget Aktiv Sikkerhet. Denna produkt har väckt stor medial uppmärksamhet i Norge och vi räknar med fler, och större, orders i både Norge och Sverige. · Satsafe har erhållit en ny order värd 1,5 MSEK från säkerhetspolisen i Litauen. Ordern avser kommunikations- och säkerhetssystem, baserade på GPS- och GSM-teknik, för mobil positionering och larmövervakning av privatbilar. · Order från Securitas avseende den nya larmprogramvaran Satsafe 2001, till vilken kan termineras larm från Satsafes nya GPS-larmtelefon · Bland övriga ordrar kan nämnas: - Order värd 0,7 MSEK från Danmarks största transportföretag Frode Laursen - Order från transportföretaget Norléns - Följdorder från transportföretaget BM Transport - Order från transportföretaget Palm Åkeri - Order från transportföretaget UBQ - Order från transportföretaget Fredéns - Order från transportföretaget Transway Verksamheten Rådande konjukturläge har medfört klart längre införsäljningscykler, att kunder skjuter upp planerade investeringar och att planerade försäljningsnivåer inte har uppfyllts. För att anpassa Satsafe till detta tuffa marknadsklimat har ett besparingsprogram implementerats för att sänka bolagets kostnader. Samtidigt ser vi tydliga tecken på betydligt större aktivitet och beslutshastighet hos våra kunder, vilket avspeglas i orderingången som legat runt 2,5 MSEK både i oktober och november. Att sätta rekord i orderingång samtidigt som konjunkturen närmar sig bottenläge, ser vi som ett styrketecken för Satsafes produkter och den bransch vi verkar inom. Ökat säkerhetsmedvetande i Sverige, Norden och i Europa har gett ökad uppmärksamhet för Satsafe produkter både vad gäller personlig säkerhet och transportsäkerhet. Bolagets order till norska säkerhetsföretaget Aktiv Sikkerhet visar att det finns stor internationell potential för Satsafes nya GPS-larmtelefon för kunder både inom privat och offentlig sektor, liksom bland vissa utsatta grupper av privatpersoner. Satsafes unika fördel förutom själva GPS-larmtelefonen, är att kunna erbjuda en integrerad systemlösning som inkluderar programvara för larmcentral hos samarbetspartners såsom Securitas, Group 4 Falck eller annat säkerhetsbolag. Intresset är stort och vi för diskussioner om ett flertal intressanta ordrar. I Baltikum och Ryssland knyter bolaget stora förhoppningar på försäljning inte bara av GPS-larmtelefonen utan av hela produktutbudet. Behovet av säkerhetsprodukter i denna region av Europa är mycket stor och penetrationen fortfarande mycket låg. Leveranser till säkerhets- polisen i Litauen bekräftar detta där nya försäkringsregler från försäkringsbolagen innebär att köpare av nya bilar måste installera positioneringsutrustning i sina bilar för att kunna sänka försäkringsgspremien från drygt 40% av bilens nypris på vissa bilar ner till 10%. Satsafes system är idag det enda av försäkringsbolagen godkända systemet. Skälet till detta är att bilar som stulits och samtidigt haft Satsafe-systemet installerat har återhämtats till 100%. Den framtida potentialen i Litauen illustreras bäst av vår återförsäljares prognos för 2002 om 2 000 enheter. Satsafes produkter för transportledning utvecklas fortlöpande. Order från ledande transportföretag som Danzas ASG Eurocargo och Rytrans visar att Satsafe ligger långt framme och kan erbjuda integrerade helhetslösningar för transportledning, administration, fakturering samt kommunikation mellan ledningscentral och chaufförer. Satsafes system ger ökad kundnytta för flera aktörer i värdekedjan, inte bara för Satsafes kunder utan även för våra kunders kunder. I det korta perspektivet slår successivt ett antal applikationer igenom, kunskaper om användnings-områden inom mobil positionering ökar och bland annat detta kommer driva tillväxten i mark-naden. Parallellt kommer en strukturering av branschen att fortsätta, inte minst på grund av det tuffa ekonomiska klimat som för närvarande råder. Satsafes ambition är att ta en aktiv roll i denna process. Michael Skordby VD Investeringar Investeringarna under tredje kvartalet är försumbara. Samtliga utgifter för utvecklingsaktiviteter under juli-september har kostnadsförts. Finansiering och likviditeter Styrelsen utvärderar för närvarande olika alternativa vägar i syfte att erhålla likviditets- och kapitaltillskott. Tillskott erfordras för att säkra fortsatt drift och vidareutveckling av verksamheten. Likvida medel per 30 november uppgår till 4,0 MSEK. Dotterbolag Det numera vilande dotterbolaget Mobisafe kommer sannolikt att likvideras till följd av otillräck-ligt eget kapital. Observera att ingen verksamhet bedrivs i detta bolag. Dotterbolaget Barkfors Data upprättar nu en särskild balansräkning på grund av kapitalbrist. Personal Antalet anställda har under perioden minskat från 39 till 34. Resultat, ställning och kassaflöde För närmare information om resultat, ställning, kassaflöde samt nyckeltal, hänvisas till bilagda sammanställningar. Stockholm 2001-12-03 Styrelsen Kommande ekonomisk information från Satsafe: Bokslutskommuniké januari-december 2001 mars, 2002 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT01120/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT01120/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar