Måttlig inbromsning för fastighetstransaktioner på den svenska marknaden

Report this content

Årets andra kvartal blir det första kvartalet på den svenska fastighetsmarknaden där effekterna av Covid-19 blir tydliga. Trots en utbredd osäkerhet på marknaden så uppgick kvartalets transaktionsvolym till 36 miljarder, vilket var en nedgång med cirka 35 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Trots de sjunkande volymerna så fortsätter likviditeten att vara god och antalet genomförda transaktioner under andra kvartalet föll med endast tolv procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Även om inbromsningen verkar påtaglig så kan man jämföra med 2009, där den genomsnittliga transaktionsvolymen låg på lite drygt 14 miljarder per kvartal och det sämsta kvartalet uppgick volymen till endast nio miljarder. Även om många segment på fastighetsmarknaden påverkats på olika sätt så är marknaden på många sätt starkare än om man jämför med finanskrisåren, kommenterar Peter Wiman, Analyschef på Savills.Transaktionsvolymen för första halvåret uppgick därmed till närmare 102 miljarder, vilket var en ökning med lite drygt en procent jämfört med H1 2019. Den höga transaktionsvolymen under årets första kvartal förklaras till viss del av förvärvet av det noterade bolaget Hemfosa.

Förstärkt investerarintresse för fastigheter med låg riskprofil

Under det andra kvartalet svarade hyresbostäder och samhällsfastigheter för mer än hälften av kvartalets transaktionsvolym och hittills i år har bostäder till ett värde om cirka 25 miljarder omsatts.

– På grund av det osäkra ekonomiska läget så ser vi ett kraftigt ökande intresse för fastigheter med låg risk, såsom hyresbostäder, samhällsfastigheter, logistik och kontorsfastigheter med långa hyresavtal med stat eller kommun. Osäkerheten kring hyresutvecklingen för kontorsfastigheter har lett till en avvaktande attityd hos köparna och vi har noterat att en antal transaktionsprocesser har skjutits fram, säger Niklas Zuckerman, Transaktionschef på Savills.

Närapå hälften av transaktionsvolymen för hyresbostäder avser projekt under uppförande (sk forward-affärer) och uppgår till hela tolv miljarder under det första halvåret. Under hela 2019 genomfördes affärer avseende projekt till en volym om strax under 17 miljarder, vilket innebär att en ny rekordnotering för dessa typer av affärer är sannolik under 2020.

De höga volymerna avseende projektfastigheter förklaras till del av ett generellt ökat intresse för att uppföra hyresbostäder, men mer sannolikt är det ett direkt resultat av att projektutvecklande bolag nyttjar den starka efterfrågan kombinerat med att stärka det egna bolaget och minska kapitalbindningen, kommenterar Peter Wiman, Analyschef på Savills.

För information kontakta:
Peter Wiman, Head of Research                                  

Tel: +46 8 545 854 62 eller peter.wiman@savills.se

Niklas Zuckerman, Head of Investment
Tel: +46 70 839 82 82 eller niklas.zuckerman@savills.se


Om Savills Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se