Tilltagande aktivitet från låga nivåer

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick under 2009 till närmare 53 miljarder kronor. Volymen kan tyckas vara blygsam i jämförelse med föregående år, men årets omsättning ligger väl i linje med de transaktionsvolymer som vi hade efter IT-krisen i början av 2000-talet. Även i ett europeiskt perspektiv så behåller Sverige sin position som en av de större fastighetsmarknaderna ur ett omsättningsperspektiv och endast Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien bedöms uppnå högre transaktionsvolymer. Storleken på affärerna har blivit väsentligt mindre jämfört med tidigare år. Affärerna har huvudsakligen rört mindre objekt och mindre portföljer och endast ett femtontal affärer var i regionen 500 miljoner kronor och uppåt. 2009 inleddes svagt med mycket få affärer under januari, som är en månad som vanligen präglas av ett relativt stort antal affärer som ej hann avslutas under föregående år. Positivt är dock att omsättningen har ökat stadigt under året, med en kvartalsvis ökning om ca 30 procent per kvartal under 2009 jämfört med föregående kvartal. Trots den tilltagande aktiviteten så var transaktionsvolymen under december att betrakta som svag, med en omsättning om strax under sju miljarder, motsvarande ca 13 procent av årsvolymen. Historiskt sett är december den mest transaktionsintensiva månaden om man rensar för större enskilda bolagsförvärv. Andelen utländska köpare har minskat kraftigt under 2008 och 2009 och endast elva procent av köparna under 2009 var internationella köpare, vilket innebär att de svenska aktörerna är nettoköpare för första gången sedan 2000-talets början. Totalt sett har de utomnordiska investerarna sålt fastigheter för ca 5,5 miljarder kronor, vilket innebär en nettoreduktion om lite drygt tre miljarder. De nordiska investerarnas exponering är i stort sett oförändrad, då de har köpt och sålt för ca tre miljarder kronor. Antalet tvångsförsäljningar och finansiella omstruktureringar var få under året eftersom de allra flesta fastighetsägare har starka kassaflöden och inte minst en god räntetäckningsgrad, som en följd av de historiskt låga räntorna. Det gångna året har även präglats av ett antal ”nya” trender: • Transaktionsmarknaden avseende bostadsfastigheter är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare år, men dess relativa andel har ökat som ett resultat av lägre omsättning inom de andra segmenten. Det finns ett stort intresse för bostäder som placering, då de är lättare att finansiera och upplevs ha låg risk. Även om man rensar för försäljningar till bostadsrättsföreningar så svarar bostäderna för en nästan 30 procent av den totala transaktionsvolymen. • Andelen handelsfastigheter som omsatts under 2009 har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. Delvis kan detta sannolikt förklaras av en förändrad syn på risk avseende handelsfastigheter och osäkerhet kring hur detaljhandeln kommer att utvecklas. Situationen är liknande runt om i Europa, men det bör påpekas att detaljhandeln i Sverige ej har drabbats lika kraftigt som i andra länder och vi har ännu ej sett betydande vakanser och hyresfall. • De noterade byggbolagen har sålt delar av sina projektportföljer, både avseende kommersiella objekt och bostadsprojekt, till främst institutionella köpare och allmännyttiga bostadsbolag. Huvuddelen av dessa affärer har avsett ej färdigställda fastigheter utan projekt där byggstart påbörjats. • Hotellandelen har ökat under året som ett resultat av ett fåtal större hotellöverlåtelser, bl a hotell Radisson SAS Royal Viking och Scandic Hotell Continental i Stockholm samt First Hotel G i Göteborg. Hotellen svarar vanligen endast för ett fåtal procent av transaktionsvolymen men översteg sju procent under 2009. För ytterligare information kontakta: Peter Wiman, Analyschef, +46 8 545 854 62

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar