SBAB Bank delårsrapport jan–mar 2012: Kraftigt växande inlåning men finansiella poster tynger

SBAB Banks VD, Carl-Viggo Östlund, kommenterar:

Under första kvartalet uppvisar SBAB Bank en god utveckling med ett räntenetto och resultat från den underliggande affärsverksamheten som ökar jämfört med motsvarande period 2011. Detta främst till följd av högre efterfrågan, högre genomsnittsvolym och bättre intjäning i utlåningen. Dock har marknadsvärderingen av finansiella instrument inneburit orealiserade negativa effekter på rörelseresultatet, vilket tillsammans med utvecklingskostnader är främsta orsak till ett negativt resultat.

Under januari och februari ökade marknaden för hushållsinlåning med 6,5 miljarder, varav SBAB Bank stod för 29 procent. I mars ökade SBAB Banks hushållsinlåning med 1,4 miljarder. Det är mycket starka siffror som visar att vår strategi att erbjuda enkla och tydliga sparkonton och konkurrenskraftig sparränta är framgångsrik.

Senaste tidens diskussioner rörande transparens kring boräntemarginaler är relevant. Bankernas upplåningskostnad har ökat kraftigt efter finanskrisen 2008 och som följd av det korrelerar reproräntan inte längre på samma sätt med bolåneräntorna. Därför kommer vi nu att se över hur vi kan bidra till ökad transparens genom att tydligt och enkelt redovisa vår prissättning av bolån.

Första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011

 • Räntenettot uppgick till 429 mnkr (458).
 • Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde uppgick till –390 mnkr (190).
 • Omkostnaderna uppgick till 201 mnkr (217).
 • Nettoeffekten av kreditförlusterna var positiv, 6 mnkr (–28).
 • Rörelseresultatet uppgick till –180 mnkr (397).
 • Resultat efter skatt uppgick till –132 mnkr (292).
 • Nyutlåningen uppgick till 8,2 mdkr (10,1) och inlåningen ökade med 4,0 mdkr (1,7).
 • Utlåningsvolymen ökade till 254,3 mdkr (248,1).
 • Inlåningsvolymen ökade till 12,8 mdkr (8,8).
 • Kärnprimärkapitalrelation utan och med övergångsregler uppgick till 14,4% (15,0) respektive 6,3% (6,7).
 • Kapitaltäckningsgraden utan och med övergångsregler uppgick till 23,4% (23,9) respektive 10,2% (10,7).

För balansräkningsposter och uppgifter om kapitaltäckning avser jämförelsesiffror inom parentes ställningen vid föregående årsskifte.

SBAB Banks delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 01, Mobil: 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se/, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.