Snabb konjunkturförsvagning i Malmöregionen

Konjunkturläget i Malmöregionen har gått från mycket starkt till svagt på mindre än ett år. De flesta branscher har drabbats av konjunkturnedgången. Den regionala bostadsmarknaden, som även den har drabbats, väntas dock bli lite stabilare framöver.

Konjunkturen i Malmöregionen har försvagats snabbt under 2011 och är numera svag, i linje med resten av landet. Det visar SBAB Banks regionala konjunkturbarometer. Förtroendeindikatorn för det privata näringslivet i Stor-Malmö, som är ett mått på konjunkturläget, backade under det fjärde kvartalet för fjärde gången i rad. Konjunkturläget för Malmös näringsliv ligger därmed under det genomsnittliga utfallet under 2000-talet, även om det är marginellt starkare än för riket som helhet.

Med ett undantag har konjunkturläget försämrats i alla branscher i Stor-Malmö. Undantaget är livsmedelshandeln där förtroendeindikatorn ökat på sistone och konjunkturläget är starkt. I tillverkningsindustri, byggindustri och den privata tjänstesektorn är konjunkturläget däremot svagt. I bil- och sällanköpsvaruhandel är det till och med mycket svagt.

– Även om nedgången varit bred så är det än så länge långt ifrån det dramatiska konjunkturfallet under 2008. Det finns också vissa tecken på stabilisering. Den internationella osäkerheten har dock smittat av sig på Malmö-regionen så det mesta talar för att det dröjer innan vi får se någon kraftigare uppgång, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.

Förtroendeindikator för privata näringslivet i Stor-Malmö

Bostadsmarknaden i Malmö-regionen har drabbats hårdare än resten av landet med större obalans mellan utbud och efterfrågan, kraftigare prisfall och trögare försäljning. Det visar SBAB Banks Mäklarbarometer. Utbudet av bostäder har ökat medan efterfrågan har minskat. Samtidigt har försäljningstiderna blivit längre och budgivningen har avtagit. Priserna har också pressats nedåt under de senaste tre kvartalen. Fastighetsmäklarna i regionen räknar dock med att bostadsmarknaden stabiliserar sig något under det första kvartalet, med svagt stigande priser.

– Stigande bolåneräntor och stramare lånevillkor har, tillsammans med den finansiella oron och osäkerhet om omvärlden, pressat bostadsmarknaden i Malmö under 2011. Sjunkande räntor och en stabilare konjunktur bör dock stötta utvecklingen framöver, säger Tor Borg analytiker på SBAB.

Mäklarnas bedömning av bostadsprisernas utveckling i Stor-Malmö

Rapporten ”Stor-Malmö - Konjunktur och bostadsmarknad” är bifogad detta pressmeddelande samt finns att ladda ner i sin helhet på www.sbab.se. Rapporten bygger på en konjunkturbarometer för Stor-Malmö där 559 bolag svarat på enkätfrågor, som Konjunkturinstitutet tagit fram på uppdrag av SBAB Bank, och på SBAB Banks Mäklarbarometer för bostadsmarknaden i Stor-Malmö där 50 mäklare svarat på enkätfrågor, som tagits fram av CMA Research.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Pousette, Chefsekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 88, Mobil: 0708-92 26 63, tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB Bank

Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se/, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar