Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) emitterar obligationer om 750 MSEK

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”), moderbolag till SBB i Norden AB (publ), emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 750 MSEK med en löptid om 3 år på den nordiska obligationsmarknaden. Obligationslånet kommer att emitteras per 29 januari 2018.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 390 räntepunkter och har ett slutligt förfall den 29 januari 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK. Samhällsbyggnadsbolaget kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv och refinansiering av det obligationslån som förfaller i juni 2018.

”I och med denna kraftigt övertecknade emission så breddar vi vår nordiska investerarbas med nya investerare från både Norge och Finland, samtidigt som det är glädjande att vi även har fått förnyat förtroende från många av våra befintliga institutionella investerare. Emissionen medför också kraftigt sänkta finansieringskostnader då detta obligationslån har en väsentligt lägre ränta (mer än 235 räntepunkter) jämfört med den icke-säkerställda obligationen om 600 MSEK med förfall i juni 2018 samt den norska obligationen om 185 MNOK med förfall i oktober 2018. På årsbasis motsvarar detta en besparing om cirka 22 MSEK med full effekt från oktober 2018. Skulle vi i jämförelsen också beakta den icke-säkerställda obligationen om 1500 MSEK med förfall i april 2020 då skulle den totala besparingen med full effekt från april 2020 landa på 52 MSEK.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

DNB och Nordea har agerat finansiella rådgivare i emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

Prenumerera