Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer

Report this content

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (“SBB”), moderbolag till SBB i Norden AB (publ), meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 124 000 000. Återköpet gäller icke säkerställda obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) med ett utestående nominellt belopp om SEK 600 000 000 inklusive den av SBB återköpta volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,25 procent och förfaller i juni 2018 (ISIN: SE0009470115). Återköpspriset för obligationerna motsvarar 101,50 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 125 860 000.

Efter återköpet uppgår SBBs innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 294 000 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.