SBB i Norden AB (publ) initierar skriftligt förfarande i syfte att rösta om byte av emittent av sin obligation med symbol SBBIN 002

Styrelsen i SBB i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SBB i Norden”) har fattat beslut om att inleda ett skriftligt förfarande, en så kallad ”Written Procedure” under Bolagets icke säkerställda obligationslån om upp till SEK 1 500 000 000 med ISIN SE0009805468 och symbol SBBIN 002 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 29 mars 2017 (”Obligationsvillkoren”).

Bolaget har därför instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att initiera ett skriftligt förfarande i syfte att formellt rösta om (i) ett byte av emittent av Obligationen i enlighet med Obligationsvillkoren innebärande att Bolagets moderbolag, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), träder in som emittent av Obligationen och övertar samtliga Bolagets rättigheter och skyldigheter därunder, samt (ii) ändring och bekräftelse av Obligationsvillkoren och övriga finansiella dokument som krävs för att återspegla ett sådant byte av emittent.

Agenten har idag initierat det skriftliga förfarandet genom utfärdande av en kallelse, ”Notice of Written Procedure – Request for Issuer Change”. Kallelsen har skickats till innehavare av Obligationen som är registrerade i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden AB per den 8 januari 2018.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive, detaljerad information om förfarandet samt innebörden av villkoren för bytet av emittent och ändringarna i Obligationsvillkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab) samt Stamdata (www.stamdata.com). 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.


Prenumerera