SBB i Norden AB (publ) meddelar slutligt resultat av skriftligt förfarande avseende omröstning av byte av emittent av obligation med symbol SBBIN 002

SBB i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SBB i Norden”) initierade den 9 januari 2018 ett skriftligt förfarande, det så kallade ”Written Procedure”, för att besluta om ett byte av emittent av Bolagets icke säkerställda obligationslån om upp till SEK 1 500 000 000 med ISIN SE0009805468 och symbol SBBIN 002 (”Obligationen”) i enlighet med obligationsvillkoren daterade den 29 mars 2017 (”Obligationsvillkoren”) samt för att göra vissa ändringar i Obligationsvillkoren för att återspegla ett sådant byte av emittent. Det föreslagna bytet av emittent innebär att Bolagets moderbolag, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), träder in som emittent av Obligationen.

I enlighet med kallelsen har obligationsinnehavare med ett tillräckligt antal röster lämnat formella besked för att uppnå beslutsförhet. Bolaget kan meddela att det skriftliga förfarandet avslutades den 23 januari 2018, eftersom en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna har godkänt förslagen som presenterats i kallelsen till det skriftliga förfarandet (”Godkännandet”).

Godkännandet blev gällande från och med den 23 januari 2018. Verkställigheten av bytet av emittent är villkorat av att Bolagets obligation med symbol SBBIN 001 är återbetalad eller inlöst, samt att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) träder in som emittent av Obligationen och att Obligationsvillkoren reflekterar sådant byte av emittent. Bolagets obligation med symbol SBBIN 001 förfaller till slutlig återbetalning den 23 juni 2018.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, inklusive, detaljerad information om förfarandet samt innebörden av villkoren för bytet av emittent och ändringarna i Obligationsvillkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab) samt Stamdata (www.stamdata.com). 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

Prenumerera