SBB i Norden AB (publ) noterar obligation vid Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i SBB i Norden AB (publ) (”Bolaget” eller ”SBB i Norden”) fattat beslut om notering av ett icke säkerställt obligationslån med en ram om upp till 1 500 miljoner kronor ("Obligationen") på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av obligationslån om 1 350 miljoner kronor och första dag för handel i dessa är imorgon, den 20 juli 2017. Obligationen har handelsbeteckning SBBIN 002.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt, som godkändes av Finansinspektionen den 18 juli 2017. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab).

Bolaget har tidigare per den 20 juni 2017 noterat en obligation om 600 miljoner kronor på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm, med handelsbeteckning SBBIN 001.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 11.45 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

Prenumerera