SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) fortsätter att satsa på samhällsfastigheter genom att påbörja nyproduktion av två LSS-fastigheter om vardera sex lägenheter i Malmöregionen, vidare så har man förvärvat ett LSS-boende i Höganäs. Projektet är ett samarbete med Joarsbo. SBBs egenutvecklade byggrätter har sålts in i projektet.

Attendo Sverige AB är det vårdbolag som med ett 15-år långt hyresavtal ska bedriva verksamhet i fastigheterna. Inflyttning i nyproduktionen beräknas ske under 2019. Årligt hyresvärde exklusive tillägg för samtliga tre fastigheter är 3,6 MSEK och kontraktslängden är 15 år.

”Det finns ett växande behov av LSS-boenden i stora dela av Sverige. Vi är mycket glada att ha SBB som är en långsiktig partner, säger Niklas Mandin på Attendo.

SBB är Nordens största aktörer avseende omsorgsfastigheter för äldre och personer med funktionshinder och har för avsikt att fortsätta växa inom segmentet.

Vi upplever att det idag finns stora behov av investeringar och renoveringar samt nybyggnation av framförallt skol- och vårdfastigheter på våra marknader. Här har SBB, med sin specialistkunskap och erfarenhet, stora möjligheter att bidra som en långsiktig partner. Förvärvet och nybyggnationen stärker vår position som Nordens ledande aktör inom segmentet Samhällsfastigheter”, säger Krister Karlsson, Fastighetsutvecklingschef på SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vice vd och fastighetsutvecklingschef

Telefon: 070-352 56 65, Epost: krister@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 8.00 CET

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder.

Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Vi upplever att det idag finns stora behov av investeringar och renoveringar samt nybyggnation av framförallt skol- och vårdfastigheter på våra marknader. Här har SBB, med sin specialistkunskap och erfarenhet, stora möjligheter att bidra som en långsiktig partner. Förvärvet och nybyggnationen stärker vår position som Nordens ledande aktör inom segmentet Samhällsfastigheter”
Krister Karlsson, Fastighetsutvecklingschef på SBB