Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Tillväxt och förbättrad lönsamhet

1 april–30 juni 

  • Intäkterna uppgick till 113 (112) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 17 (14) mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 13 (11) mkr vilket motsvarar 0,31 (0,27) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 (28) mkr.

1 januari–30 juni

  • Intäkterna uppgick till 222 (217) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 (28) mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 25 (22) mkr vilket motsvarar 0,62 (0,52) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23 (47) mkr.

VD HAR ORDET

Under ÅRETS andra kvartal ser vi en fortsatt tillväxt inom vår avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster har detta generat en organisk tillväxt under kvartalet motsvarande 2 % och en förbättring av rörelseresultatet med 17 % jämfört med samma period 2018. Med det sagt blir årets andra kvartal det åttonde raka kvartalet där vi ser en resultatförbättring samt en fortsatt tillväxt i vår avtalsbundna affär.

Resultatförbättringen är främst driven av en mer fördelaktig affärsmix med en högre andel avtalsintäkter. Även volymen av redovisningsmedel fortsätter att öka under andra kvartalet. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

Enligt Svensk Mäklarstatistik har det fram till och med maj månad sålts totalt 54 392 bostadsrätter vilket är en ökning på årsbasis med ca 3,5 % jämfört med 2018. Ökningen är driven av de ca 13 % fler försäljningar som skedde under perioden mars – maj 2019 jämfört med ifjol. De genomsnittliga priserna för bostadsrätter visar en ökning med 3 % på årsbasis. Ökningen är störst i Malmöområdet som påvisar en ökning med ca 6 %.

Den inbromsning som har skett för nyproduktionssegmentet under 2018 och 2019 har inneburit att årstakten för 2019 förväntas hamna på under hälften av 2017 års nivå. Totalt under 2019 har produktionen av cirka 49 000 bostäder påbörjats, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder som påbörjas då minskar ytterligare till 46 500 bostäder (källa Boverkets indikatorer juni 2019).

SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och tillbakagången inom nyproduktionen av bostäder har enligt vår bedömning en begränsad påverkan på SBCs verksamhet. Däremot kan en minskad rörlighet på marknaden innebära att SBCs tjänster för panter och överlåtelser samt mäklarservice och kontraktshantering påverkas negativt.

Vi på SBC jobbar dagligen med målsättningen att göra fastighetsägandet och styrelsearbetet enklarare för våra kunder genom en kompetent och aktiv förvaltning. Det är ett behov som i allra högsta grad behövs i dag och som kommer att finnas även framöver. Ett bevis på detta är att jag med stolthet kan konstatera att SBCs andra kvartal 2019 uppvisar en tillväxt och en fortsatt resultatförbättring.

SBC är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och vi fortsätter hela tiden att satsa på att utveckla vårt erbjudande. Jag ser med stor tilltro fram emot de två kommande kvartalen av 2019.

Ola Gunnarsson 

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil) 

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef 
ola.gunnarsson@sbc.se 
08-501 150 16

Emil Lundström CFO 
emil.lundstrom@sbc.se 
08-501 150 14 


------------------- 

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl.12:00 CET. 


SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar