Delårsrapport 1 januari-30 september 2017


Resultatförbättring i kvartalet och pågående effektiviseringsprogram inom den tekniska förvaltningen.

1 juli-30 september

  • Intäkterna uppgick till 101 (102) mkr varav 101 (102) från förvaltningstjänster.
  • Rörelseresultatet uppgick till 15 (12) mkr varav 15 (12) från förvaltningstjänster.
  • Periodens resultat uppgick till 12 (9) mkr vilket motsvarar 0,28 (0,23) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 (1) mkr.


1 januari-30 september

  • Intäkterna uppgick till 314 (318) mkr varav 313 (317) från förvaltningstjänster.
  • Rörelseresultatet uppgick till 40 (47) mkr varav 39 (46) från förvaltningstjänster.
  • Periodens resultat uppgick till 31 (36) mkr vilket motsvarar 0,74 (0,88) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44 (33) mkr.
  • Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 104 (108) mkr och soliditeten till 57 (59) procent.


VD har ordet

Tredje kvartalets rörelseresultat visar en förbättring jämfört med föregående år. Det kan konstateras att intäkterna för motsvarande period inte når upp till fjolårets nivåer.  Avtalsintäkterna fortsätter att växa inom förvaltningstjänsterna, däremot finns en negativ avvikelse jämfört med föregående år kopplat till tilläggstjänster inom den tekniska förvaltningen.

Integreringen av de förvärvade verksamheterna under 2015 har slutförts under Q3. Kostnadsanpassningen kommer att nå full effekt under innevarande kvartal. Det pågående effektiviseringsprogrammet inom den tekniska förvaltningen fortlöper enligt plan. Under oktober rekryterades Nina Wahlberg från Stockholmshem, tidigare även Einar Mattsson och SISAB, som ansvarig för utveckling av teknikaffären. Nina tillträder vid årsskiftet och kommer omedelbart att bli en nyckelperson i detta viktiga arbete. 

Kassaflödet för tredje kvartalet är väsentligt bättre än föregående år. Detta är främst kopplas till den systemomläggning som har genomförts samt att konverteringsarbetet för de under 2015 förvärvade verksamheterna nu är avslutat.

Även volymen av redovisningsmedel i SBC fortsätter att öka under Q3. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, som en direkt följd av det låga ränteläget.

Enligt Svensk Mäklarstatistik ligger försäljningsvolymerna för bostadsrätter i landet på samma nivåer som föregående år. Prisökningstakten har dock minskat något och visar på oförändrade nivåer under september. Undantaget är Malmöregionen där priserna fortsätter uppåt. Den generella inbromsningen på bostadsmarknaden avspeglas även i att försäljningstiden för en lägenhet nu är något längre. SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och en eventuell tillbakagång inom nyproduktionen av bostäder skulle enligt vår bedömning ha en begränsad påverkan på SBCs verksamhet.

SBCs rådgivningstjänster har en fortsatt hög efterfrågan. Nya stadgeändringar för bostadsrättsföreningar, energideklarationer och styrelseutbildningar är områden där SBC tillför ett tydligt värde genom kompetens som föreningen behöver.  Vi konstaterar vidare att nivåerna på överlåtelser och panter under Q3 är fortsatt höga.

När vi nu går in i det fjärde kvartalet är det med fortsatt fokus på tjänsteutveckling. Vi kommer bland annat att lansera en digital lösning som ökar mobilitet och användarvänlighet för våra kunder.


Ola Gunnarsson

VD och koncernchef
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB


(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)  


För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson                                                                                  
VD och koncernchef                                                               
ola.gunnarsson@sbc.se                                                            
08-501 150 16                          

Emil Lundström 
CFO                                   
emil.lundstrom@sbc.se                
08-501 150 14------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

------------------------------------------------------Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.