Delårsrapport 1 januari–30 september 2019

Report this content

Intäkterna ökade med 7 procent i kvartalet

1 juli–30 september 

  • Intäkterna uppgick till 108 (101) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 17 (17) mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 13 (13) mkr vilket motsvarar 0,32 (0,32) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 (8) mkr.

1 januari–30 september

  • Intäkterna uppgick till 330 (318) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 50 (45) mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 39 (35) mkr vilket motsvarar 0,94 (0,84) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35 (55) mkr.

VD HAR ORDET

Under ÅRETS Tredje kvartal ser vi en fortsatt tillväxt inom vår avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster har detta generat en organisk tillväxt under kvartalet motsvarande över 7 %. Ackumulerat 2019 når vi en organisk tillväxt om 4 % och en förbättring av rörelseresultatet med 12 % jämfört med samma period 2018. Både intäkter och rörelseresultatet är det högsta som SBC redovisat i under ett tredje kvartal. Med det sagt blir årets tredje kvartal det nionde raka kvartalet där vi ser en resultatförbättring samt en fortsatt tillväxt i vår avtalsbundna affär.

Resultatförbättringen är främst driven av en mer fördelaktig affärsmix med en högre andel avtalsintäkter och en högre produktivitet. Även volymen av redovisningsmedel fortsätter att öka under tredje kvartalet. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

Enligt Svensk Mäklarstatistik nådde antalet sålda bostadsrätter och villor under årets första nio månader i år en ny rekordnivå på drygt 125 000, vilket är 5 000 fler än samma period förra året. Den största ökningen finns i Stor-Malmö med 10 % fler försäljningar följt av Stor-Stockholm med en ökning på 6 %. Totalt har det sålts 68 721 bostadsrätter under de första tre kvartalen 2019.

Under september ökade bostadsrättspriserna i riket med +1%. Jämfört med ett år sedan har priserna på bostadsrätter i riket ökat med +3%, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Den genomsnittliga prisutvecklingen för bostadsrätter varierar mellan 1 och 7 % på årsbasis, där det lägre värdet gäller Stor-Göteborg och det högre Stor-Malmö.

Den inbromsning som har skett för nyproduktionssegmentet under 2018 och 2019 har inneburit att årstakten för 2019 förväntas hamna på under hälften av 2017 års nivå. Totalt under 2019 har produktionen av cirka 49 000 bostäder påbörjats, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med 2018. Prognosen för 2020 är att antalet bostäder som påbörjas då minskar ytterligare till 46 500 bostäder (källa Boverkets indikatorer juni 2019).

SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och tillbakagången inom nyproduktionen av bostäder har enligt vår bedömning en begränsad påverkan på SBCs verksamhet. Däremot kan en minskad rörlighet på marknaden innebära att SBCs tjänster för panter och överlåtelser samt mäklarservice och kontraktshantering påverkas negativt.

Vi på SBC jobbar dagligen med målsättningen att göra fastighetsägandet och styrelsearbetet enklare för våra kunder genom en kompetent och aktiv förvaltning. Det är ett behov som i allra högsta grad behövs i dag och som kommer att finnas även framöver. Ett bevis på detta är att jag med stolthet kan konstatera att SBCs tredje kvartal 2019 uppvisar en tillväxt och en fortsatt resultatförbättring.

Vår fortsatta tillväxt i kombination med ökad lönsamhet och starkt kassaflöde skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att utveckla våra erbjudanden till våra kunder. SBC är Sveriges ledande oberoende leverantör av förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar och jag ser med stor tilltro fram emot det fjärde kvartalet 2019.

Emil Lundström 

tf. VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil) 

För mer information kontakta:

Emil Lundström tf VD och koncernchef 
emil.lundstrom@sbc.se 
08-501 150 14 


------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl.12:00 CET

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar