Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019

Fortsatt lönsam tillväxt

1 januari-31 mars

  • Intäkterna uppgick till 108 (105) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 (14) mkr. 
  • Periodens resultat uppgick till 13 (11) mkr vilket motsvarar 0,31 (0,26) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 (19) mkr.
  • Eget kapital per den 31 mars 2019 uppgick till 138 (128) mkr och soliditeten till 53 (60) procent.

VD HAR ORDET

Under årets tre första månader ser vi för sjunde kvartalet i följd en fortsatt tillväxt inom vår avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Detta bidrar till att tillväxten är cirka 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet för första kvartalet är 17 procent bättre än motsvarande period 2018. Efterfrågan på våra tilläggstjänster inom projektledning och juridik är under inledningen på året fortsatt höga.

Volymen av redovisningsmedel har ökat med 15 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

Vi fortsätter vårt strategiska arbete med att utveckla SBCs digitala kunderbjudande och har bland annat lanserat en helt digital hantering av överlåtelse-handlingar. Förändringen av överlåtelsehanteringen ligger i linje med vår vision om att skapa livskvalitet genom hållbar fastighetsförvaltning. Med den nya hanteringen underlättar vi arbetet för våra kunder samtidigt som vi minskar klimatpåverkan genom att helt digitalisera en tidigare analog hantering.

Under det första kvartalet publicerade SBC för andra året Sveriges Bostadsrättsrapport. En rapport där 1 000 bostadsrättsägare ger sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån fyra perspektiv; ekonomi, juridik, framtid samt miljö- och hållbarhet. Resultaten har presenterats i media och tillsammans med övrig kommunikation har vi haft en stark medial närvaro under hela 2018 samt under första kvartalet 2019. I rapporten framgår bland annat att andelen som oroar sig för ränteökningar har ökat från 28 procent ifjol till 45 procent i år. Dessutom uppger varannan bostadsrättsägare att de bekymrar sig över att styrelsen saknar tillräcklig kompetens. Nästan lika många är oroliga över att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens alla utmaningar. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sbc.se

Vi är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och vi fortsätter vår satsning på att förbättra vårt erbjudande. Första kvartalet uppvisar en ytterligare förbättrad intjäning och tillväxt. Med detta som bakgrund ser jag med god tillförsikt fram emot att under 2019 fortsätta utveckla SBC tillsammans med våra kompetenta medarbetare och nöjda kunder.

Ola Gunnarsson

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef 
ola.gunnarsson@sbc.se 
08-501 150 16

Emil Lundström CFO 
emil.lundstrom@sbc.se 
08-501 150 14
 

-------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl.15:00 CET

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar