Förslag till beslut vid årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

SBC har informerats om att aktieägaren FC Sun Intressenter, som representerar mer än 50 procent av aktier och röster i bolaget, till årsstämman den 6 maj 2019 avser lägga fram förslag enligt följande:

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter

FC Sun Intressenter föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara 6 och att inga suppleanter utses.

Punkt 10 – Fastställande av styrelsearvode

FC Sun Intressenter föreslår att styrelsearvodet för det kommande året ska vara oförändrat. Således föreslås att styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 370 000 kronor och att övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 175 000 kronor. Ersättning ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet. Till ledamöter i ersättningsutskottet ska inget arvode utgå.

De föreslagna ledamöterna Martin Erleman, Hampus Tunhammar, Marianne Gjertsen Ebbesen och Morten Aagenæs har meddelat att de avser avstå från styrelsearvode om de väljs till styrelseledamöter (se punkten 11 nedan).

Punkt 11 – Val av styrelse FC Sun Intressenter föreslår:
·att Per Leopoldsson (genom omval) samt Martin Erleman, Hampus Tunhammar, StefanJakobsson, Marianne Gjertsen Ebbesen och Morten Aagenæs (genom nyval) väljs tillordinarie ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
·att Stefan Jakobsson väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stefan Jakobsson, född 1952, har bred erfarenhet av både ledande befattningar och styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag. Han är för närvarande styrelseordförande i Greenfood AB, Hafa Bathroom Group Aktiebolag och Disruptive Materials AB samt styrelseledamot i Nobia AB och Stefan Jacobsson Consulting AB. De senaste fem åren har Stefan även bl.a. varit styrelseordförande i Thule Group AB och Woody Bygghandel AB samt styrelseledamot i Etac AB.

Stefan Jakobsson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Stefan Jakobsson äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Pressmeddelande | 2019-05-02

Martin Erleman, född 1983, är partner på Fidelio Capital. Martin har tidigare arbetat på Nordic Capital och dessförinnan inom M&A på Goldman Sachs i London. Martin har bred erfarenhet av styrelsearbete och är idag styrelseledamot i bl.a. Greenfood, Nextmune och NN07. Martin har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Martin Erleman är beroende i förhållande till bolagets större ägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Martin Erleman äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Hampus Tunhammar, född 1990, är director på Fidelio Capital. Hampus arbetade tidigare på 3i Group där han fokuserade på europeiska investeringar inom mid-market segmentet. Dessförinnan arbetade Hampus på L.E.K. Consulting i London. Hampus har en kandidatexamen inom finans och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Hampus Tunhammar är beroende i förhållande till bolagets större ägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Hampus Tunhammar äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Marianne Gjertsen Ebbesen, född 1972, är executive vice president inom bank, försäkring och fastighetsmäkleri på OBOS BBL. Marianne har tidigare arbetat på Nordea som COO och på DNB som executive vice president. Marianne har erfarenhet av styrelsearbete och är idag styrelseordförande i Megleroppgjør AS, OBOS Eiendomsmeglere AS samt OBOS-banken AS. Dessförinnan har Marianne varit styrelseordförande i DNB Meglerservice AS. Marianne har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi från Norwegian School of Management BI.

Marianne Gjertsen Ebbesen är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Marianne Gjertsen Ebbesen äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Morten Aagenæs, född 1962, är executive vice president inom förvaltning och rådgivning på OBOS BBL. Morten har tidigare arbetat som advokat och varit chef för OBOS juridiska avdelning. Morten har erfarenhet av styrelsearbete och är styrelseordförande respektive styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till OBOS. Morten har en juristexamen från Oslo universitet.

Morten Aagenæs är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Morten Aagenæs äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

En beskrivning av Per Leopoldsson finns på bolagets hemsida, www.sbc.se.

Motivering avseende förslaget ovan

FC Sun Intressenter vill framföra följande som motivering till sitt förslag.

Som framgår av bolagets kallelse till årsstämman 2019 har valberedningen meddelat att den, med anledning av ägarförhållandena i SBC, inte lämnar några förslag om styrelsens sammansättning inför årsstämman 2019. FC Sun Intressenter har vidare underrättats om att de nuvarande ledamöterna Bernt Ingman, Lars-Göran Dahl och Lennart Hedquist avböjer omval. FC Sun Intressenters förslag enligt ovan sker med beaktande av dessa omständigheter.

Den föreslagna sammansättningen av styrelseledamöter uppfyller enligt FC Sun Intressenters bedömning de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt FC Sun Intressenters bedömning, samtliga oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Jakobsson och Leopoldsson är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

FC Sun Intressenter har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt övervägt lämplig styrelsesammansättning med beaktande av bland annat mångsidighet, storlek, branscherfarenhet, kompetens och könsfördelning. Bedömningen är att de föreslagna ledamöterna representerar en bred generell kompetens och har en god bransch- och marknadskunskap. FC Sun Intressenter har vidare bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Det är FC Sun Intressenters uppfattning att styrelsen härigenom fortsättningsvis kommer att ha en för SBC:s verksamhet ändamålsenlig sammansättning.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy beaktats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden. Den föreslagna styrelsen består till övervägande del av män. Det är FC Sun Intressenters avsikt att framgent verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts i Svensk kod för bolagsstyrning och FC Sun Intressenter avser därför att arbeta för att styrelsen i framtiden ska ha en jämn könsfördelning och vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder och med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid framtida eventuella förändringar i styrelsen är avsikten att en förbättrad könsfördelning ska utgöra en väsentlig del i sökprocessen.

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande SBC

e-post: bernt.ingman@telia.com

telefon: 070-751 57 60

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar