Kallelse till årsstämma den 6 maj 2019

Report this content

Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), organisationsnummer 556576-7299, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj kl. 16.00 på Västgötagatan 5 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019,
- dels senast måndagen den 29 april 2019 anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via bolagets hemsida www.sbc.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra en eller två biträden. Antalet biträden ska föranmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person ska kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast måndagen den 29 april 2019. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 29 april 2019. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Godkännande av dagordning.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

 a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter.

10. Fastställande av styrelsearvode.

11. Val av styrelse.

12. Fastställande av antal revisorer.

13. Fastställande av revisorsarvode.

14. Val av revisor.

15. Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning.

16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Till stämmoordförande föreslår valberedningen advokat Urban Båvestam, Advokatfirman Westermark Anjou AB.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår för 2018 en utdelning om 1,10 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 45 302 235 kronor. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 13 maj 2019.

Punkt 9, 10 och 11 – Styrelseval
Valberedningen har underrättat bolaget om att valberedningen med anledning av den information som erhållits om nya ägarförhållanden i SBC inte lämnar några förslag om styrelsens sammansättning inför årsstämman 2019.

Punkt 12 – Fastställande av antal revisorer
Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha en (1) revisor.

Punkt 13 – Fastställande av revisorsarvode
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd räkning inom ramen för tidigare offert.

Punkt 14 – Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att, för det fall valberedningens förslag också blir bolagsstämmans val, 
auktoriserade revisorn Nilla Rocknö kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Punkt 15 – Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning
Valberedningen har underrättat bolaget om att valberedningen med anledning av den information som erhållits om nya ägarförhållanden i SBC inte lämnar något förslag till riktlinjer för tillsättande av ny valberedning.

Punkt 16 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman den 6 maj 2019 fastställer riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med följande.

Allmänt
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är baserade på avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses ledningsgruppen. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig lön
Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av definierade och mätbara mål. Målet för den rörliga lönen revideras årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöra 40 % av den fasta årslönen för verkställande direktör samt 30 % av den fasta årslönen för varje övrig person i ledningsgruppen. Rörlig lön är pensionsgrundande om ej annat avtalats. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig lön om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig rörlig lön bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig lön, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pension
Ledande befattningshavare ska följa ITP-planen eller ha motsvarande annan premiebestämd pension.

Övriga förmåner
Tjänstebil och ersättning för sjukvårdsförsäkring ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida och utan att grund för avskedande föreligger har verkställande direktör rätt till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har marknadsmässiga uppsägningsvillkor.

Ersättningsutskott
Styrelsen utgör ersättningsutskott och har som uppgift att besluta om ersättning till verkställande direktör samt ta ställning till övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås av verkställande direktör. Styrelsen beslutar även om övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget.

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Övrigt
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 41 183 850. Bolaget innehar inga egna aktier.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullmaktsformulär samt styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på bolagets hemsida www.sbc.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktör i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2019
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
Styrelsen

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar