Kommuniké från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB årsstämma 2012

Vid årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vilken avhölls i Stockholm torsdagen den 19 april 2012, fattades samtliga beslut i linje med styrelsens och valberedningens förslag.

– SBC ska genom en målmedveten och ökad aktiv bearbetning av marknaden skapa lönsam tillväxt. Det innebär ett effektivt och bekymmersfritt styrelsearbete i än fler bostadsrättsföreningar, sade Niklas Knight, VD och koncernchef på SBC.

 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för 2011 i enlighet med styrelsens förslag.

 

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara fem (minskning med två) till antalet. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Hedquist, Stefan Engström, Curt Källströmer, Mats-Olof Ljungquist och Tomas Matsson. Till styrelsens ordförande valdes Lennart Hedquist.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter förutom Lennart Hedquist och Stefan Engström är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. En närmare presentation av samtliga ledamöter finns på bolagets hemsida www.sbc.se.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

 

Övrigt

I övrigt fattades samtliga beslut i enlighet med framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämma 2012, vari förslagen till beslut framgår. Kallelsen återfinns under Bolagsstyrning på www.sbc.se/bolagsstyrning.

 

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedquist, Styrelseordförande SBC, Tel 070-671 54 30, e-post: lennart.hedquist@bredband.net

Niklas Knight, VD, Tel 0709-24 44 30, e-post niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO, Tel 0709-42 84 40, e-post karin.iversen@sbc.se

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättsägare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor i landet med totalt drygt 200 anställda. 2010 var koncernens intäkter 339 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.