Stark avslutning på året

1 oktober – 31 december

  • Intäkterna uppgick till 117 (113) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18 (15) mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 14 (11) mkr vilket motsvarar 0,33 (0,27) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 (16) mkr.

1 januari – 31 december

  • Intäkterna uppgick till 431 (431) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 58 (62) mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 44 (47) mkr vilket motsvarar 1,08 (1,15) kr per aktie.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65 (49) mkr.
  • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 118 (119) mkr och soliditeten till 59 (60) procent.
  • Styrelsen föreslår för 2017 en utdelning om 1,00 (1,10) kr per aktie, motsvarande en total utdelning om 41 (45) mkr.

VD har ordet

MITT FÖRSTA ÅR PÅ SBC ÄR NU AVSLUTAT och jag kan konstatera att vår leverans av förvaltningstjänster tillsammans med ett attraktivt erbjudande och kompetenta medarbetare fortsätter vara SBCs framgångsfaktorer. Det gör att vi har befäst vår starka position på marknaden. I kombination med ett pågående förändringsarbete inom organisation, kvalitet och kompetens är SBC väl rustat inför framtiden.

Under 2017 har vi sett en fortsatt tillväxt inom vår avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Vi initierade under Q2 tre större förbättringsprojekt som visar tydliga resultatförbättringar under årets två sista kvartal. Under Q4 offentliggjorde vi även en anpassning av organisationsstrukturen. Syftet med detta är att nå ökat affärsfokus och ökad effektivitet för att ytterligare förbättra erbjudandet till SBCs kunder.

Det fjärde kvartalet visar en väsentlig förbättring jämfört med föregående år. Avtalsintäkterna inom förvaltningsverksamheten samt rådgivningstjänsterna inom projektledning och juridik fortsätter att växa. I likhet med tidigare kvartal begränsas tillväxten jämfört med föregående år av en väsentligt lägre andel större externa arbeten inom den tekniska förvaltningen. Vi kan vidare konstatera att nivåerna på överlåtelser och panter under Q4 är fortsatt höga.

Den temporära utökningen av personal kopplat till avtalskonverteringen under Q4 2016 och Q1 2017 är justerad och vi har nått en balanserad bemanning inom den ekonomiska förvaltningen. Det pågående åtgärdsprogrammet inom den tekniska förvaltningen börjar generera förbättringar på rörelsemarginalen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är 33 % bättre jämfört med föregående år. Detta är främst kopplat till den systemomläggning som har genomförts samt att konverteringsarbetet för de tidigare förvärvade verksamheterna nu är avslutat. Även volymen av redovisningsmedel i SBC fortsätter att öka under Q4. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

Vi på SBC ser med stor optimism fram emot 2018 och de utmaningar och möjligheter som nu stundar. Vi är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och ser även möjligheter inom segmentet för privata fastighetsägare. Under det kommande året fortsätter vår satsning på att förbättra SBCs erbjudande och göra fastighetsägandet och styrelsearbetet enklare för våra kunder genom en kompetent och aktiv förvaltning.

Ola Gunnarsson
VD och koncernchef

Kontaktpersoner för mer information

Ola Gunnarsson, VD och koncernchef, Tel 08-501 150 16, e-post: ola.gunnarsson@sbc.se

Emil Lundström, CFO, Tel 08-501 150 14, e-post: emil.lundstrom@sbc.se

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera

Dokument & länkar