Stark avslutning på året

1 oktober–31 december

 • Intäkterna uppgick till 119 (117) mkr.
   
 • Rörelseresultatet uppgick till 19 (18) mkr.
   
 • Periodens resultat uppgick till 14 (14) mkr vilket motsvarar 0,35 (0,33) kr per aktie.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13 (21) mkr.

1 januari–31 december

 • Intäkterna uppgick till 436 (431) mkr.

 • Rörelseresultatet uppgick till 64 (58) mkr.

 • Periodens resultat uppgick till 49 (44) mkr vilket motsvarar 1,19 (1,08) kr per aktie.

 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68 (65) mkr.
 • Eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 126 (118) mkr och soliditeten till 58 (59) procent.
 • Styrelsen föreslår för 2018 en utdelning om 1,10 (1,00) kr per aktie, motsvarande en total utdelning om 45 (41) mkr.

2018 var ett framgångsrikt år för SBC. Vår avtalsbundna affär växte mer än marknaden och vi nådde en rörelsemarginal om 16 procent i kvartalet och 15 procent ackumulerat. Rörelseresultatet har stigit med över 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen är driven av tydliga effekter från genomförda förbättringsprojekt. Tillsammans med detta har kassaflödet fortsatt att förbättras jämfört med 2017. Volymen av redovisningsmedel ökade med 15 procent under 2018. Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, en direkt följd av det låga ränteläget. Tillväxten för helåret uppgår till 1 procent trots en lägre andel tilläggsuppdrag inom den tekniska förvaltningen.

Det fjärde kvartalet 2017 var ett starkt kvartal och motsvarande period 2018 uppvisar en ytterligare förbättring. Ökningen förklaras främst av fler avtalskunder inom förvaltningsverksamheten samt en ökning av rådgivningstjänster. I likhet med föregående kvartal begränsas tillväxten jämfört med tidigare år av en väsentligt lägre andel externa arbeten inom den tekniska förvaltningen.

De projekt som vi har genomfört sedan början av 2017 har varit fokuserade på lönsamhet. Genom organisationsförändringar, integration av tidigare förvärvade verksamheter och ett processinriktade arbetssätt har vi skapat en plattform för framtida tillväxt. Den fortsatta satsningen av vårt digitala erbjudande har lett till en lansering av Marknadsplatsen, en webbplattform där boende i SBC-föreningar får ta del av exklusiva erbjudanden. Vi har också presenterat ”Vår Brf-app”. En app som förenklar styrelsearbetet för våra kunder och säkerställer att man inte missar viktiga händelser och aktiviteter.

Under slutet av 2018 meddelades det att SBC kommer ansöka om tillstånd för betaltjänster avseende betalningstransaktioner som görs inom ramen för bolagets ekonomiska förvaltning. I och med detta kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett ännu tryggare erbjudande då vi efter beviljat tillstånd kommer att stå under Finansinspektionens tillsyn. SBC ska fortsätta att leda den digitala utvecklingen och erbjuda säkra transaktionslösningar till våra kunder. Detta gör inte bara SBC än mer effektivt i sin förvaltning, det skapar också bättre förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete i vårt erbjudande.

Under december 2018 sjönk bostadsrättspriserna med 1 procent på riksnivå, enligt Svensk Mäklarstatistik. För nyproduktionssegmentet skedde en inbromsning av antalet påbörjade bostadsrätter som minskade med 35 % för 2018 till ca 16 500. Under 2019 förväntas en fortsatt minskning inledningsvis och takten kan under loppet av 2019 hamna på under hälften av 2017 års nivå. (källa Boverkets indikatorer december 2018).

SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och tillbakagången inom nyproduktionen av bostäder har enligt vår bedömning en begränsad påverkan på SBCs verksamhet.

Jag kan konstatera att det sker en fortsatt konsolidering på den fragmenterade förvaltningsmarknaden. SBC ska vara delaktig i denna konsolideringsprocess och under 2019 ser jag framemot att skapa en fortsatt lönsam tillväxt och ytterligare stärka vår position som den ledande aktören på den svenska bostadsrättsförvaltningsmarknaden.

Ola Gunnarsson
VD och koncernchef

Kontaktpersoner för mer information

Ola Gunnarsson, VD och koncernchef, Tel 08-501 150 16, e-post: ola.gunnarsson@sbc.se

Emil Lundström, CFO, Tel 08-501 150 14, e-post: emil.lundstrom@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar