EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2019

 

  • Nettoandelsvärde, EPRA NAV, för en A-aktie uppgick per den 30 juni 2019 till 52 037
    kronor.

 

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2019 till 626,6* miljoner kronor.

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående

A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

 

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 12 juli 2019.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

 

* Den 12 juli 2019 uppgår fastighetsbeståndets marknadsvärde till ca 696 miljoner kronor, efter att tidigare aviserade fastighetsförvärv i Laholm och Kävlinge har tillträtts.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen

den 12 juli 2019, kl. 11.00.

 

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

Om oss

SBF Bostad AB (publ) är det första noterade bolaget i Svenska Bostadsfondens koncern och investerar direkt och indirekt i bostadshyresfastigheter i Sverige. Fastigheterna förvaltas och utvecklas med ett långsiktigt perspektiv för att ge god avkastning till aktieägarna. Bolaget noterades på NGM Nordic AIF den 25 juli 2016. Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige med fokus på bostadsfastigheter som vänder sig till privatpersoner. Svenska Bostadsfonden förvaltar idag 3 500 lägenheter fördelat på 21 orter och har drygt 3 miljarder kronor under förvaltning.