Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

Report this content

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde, enligt bemyndigande av årsstämman den 23 april 2020 samt styrelsens beslut den 9 februari 2021, riktad emission av 12 500 stamaktier (AK) till SBF Management AB, som är den enda ägare av stamaktier (AK). Emissionen genomfördes i mars 2021.

Per den 31 mars 2021 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 89 970, varav 25 000 aktier utgör stamaktier och 64 970 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 314 970 varav stamaktier motsvarar 250 000 röster och A-aktier 64 970 röster. Bolaget genomförde uppdelning av A-aktier (aktiesplit 5:1) i februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 31 mars 2021 kl. 08.10.

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)