Kommuniké från extra bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Report this content

Vid dagens bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Beslut om funktionärer

Bolagsstämman har enligt kallelsen genomförts genom poströstning. Enligt förslag utsågs styrelsens ordförande Per-Åke Eliasson till ordförande för bolagsstämman och Johan Grevelius till protokolljusterare.

Beslut om uppdelning av bolagets aktier

Bolagsstämman fattade beslut om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie i bolaget delas upp i fem aktier av samma slag (aktiesplit 5:1). Beslutet innebär att kvotvärdet för såväl stamaktier (AK) som aktier av serie A (AKA) ändras från 200 kronor till 40 kronor.

Bolagsstämman fattade även beslut om att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelning för verkställande hos Euroclear Sweden AB, samt att bestämma sista dag för handel före uppdelningen och första dag för handel efter uppdelningen och därmed samordna detta med

NGM Nordic AIF, där aktien av serie A (AKA) är noterad.

Beslut om ändring av bolagsordning

Beslut om uppdelning av aktier var villkorat av ändringar i § 5 i bolagsordningen. Bolagsstämman fattade beslut om följande ändringar i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse:

§ 5. Antal aktier – Antalet aktier ska vara lägst 8 750 och högst 35 000.

Ny lydelse:

§ 5. Antal Aktier – Antalet aktier ska vara lägst 43 750 och högst 175 000.

Enligt förslag fattades beslut om följande redaktionella ändringar i bolagsordningens § 1 och punkt 4 i § 14:

§ 1. Firma – att ordet ”Firma” ändras till ordet ”Företagsnamn”.

§ 14 punkt 4 – att ordet ”justeringsmän” ändras till ordet ”protokolljusterare”.

Enligt förslag fattade bolagsstämman beslut om att införa ett nytt andra stycke i § 13 i bolagsordningen med följande lydelse:

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inte krav för att delta i stämman.

Bemyndiganden

Enligt styrelsens förslag fattade bolagsstämman beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla:

  • Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  • Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
  • Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
  • Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
  • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021.
  • Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktie, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

Bemyndigandet ersätter det bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier av seire A som beslutades på årsstämman 2020.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets

VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, måndagen den 15 februari 2021 kl. 11.00.

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)