SBF Bostad AB (publ) – externa fastighetsvärderingar

Report this content

Utkast av externa värderingar per den 30 september 2021, som JLL Valuation AB (JLL) tagit fram på uppdrag av SBF Bostad, indikerar en ökning av värdet på fastighetsportföljen med cirka 7 procent sedan den 30 juni 2021. Värderingarna inkluderar även investeringar som bolaget gjort under perioden. I absoluta tal är värdestegringen cirka 170 miljoner kronor efter avdrag för investeringar gjorda under kvartalet. Värderingarna inkluderar de fastigheter, i Malmö och Åstorp, som har tillträtts under kvartalet.

Senast den 29 oktober 2021 kommer bolaget att offentliggöra fullständig NAV-rapport, som kommer att baseras på de slutgiltiga värderingarna från JLL.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 15 oktober 2021 kl. 15.25.

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)