SBF Bostad AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

SBF Bostad AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med SBF Management AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter.

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 1 983 600 KSEK (947 400)
  • Hyresintäkterna ökade med 78% till 92 221 KSEK (51 889)
  • Driftnettot ökade med 65% till 49 827 KSEK (30 242)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 111 719 KSEK (31 442)
  • Periodens resultat per A-aktie uppgick till 1 704 kr (665 kr) *
  • EPRA NRV per A-aktie uppgick till 12,071 KSEK (10,822)*
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 300 kr per A-aktie (240 kr)*

* Baserat på nytt antal aktier efter aktiesplit 5:1 i februari 2021

Under året har SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” genomfört fyra nyemissioner, som sammanlagt inbringade totalt 197 626 KSEK, vilket innebär att Bolaget totalt har rest cirka 680 034 KSEK från starten sommaren 2016 till och med den 31 december 2020. Under året har Bolaget förvärvat 19 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 62 178 kvm. Förvärven ger helårseffekter på resultatet först 2021. En fastighet med uthyrningsbar yta om 8 315 kvm har avyttrats. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 125 830 kvm vid årsskiftet.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 1 februari 2021 tillträddes fastigheten Linnéan 1 i centrala Skövde via bolag. Fastigheten som färdigställdes 2019 har 48 lägenheter och en total uthyrningsbar yta uppgående till 3 215 kvm. Fastigheten förvärvades för ett överenskommet marknadsvärde om 114 000 KSEK. Den 9 februari 2021 offentliggjordes beslut om nyemission i SBF Bostad AB om högst 10 000 aktier av serie A, vilket kan tillföra bolaget högst 113 000 KSEK och öka aktiekapitalet med högst 400 KSEK. Teckningstiden är fastställd till 8 – 26 mars 2021. Teckningskursen 11,300 KSEKper aktie av serie A, var villkorad av att extra bolagsstämma den 15 februari 2021 skulle fatta beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie delas upp i fem aktier (5:1). Bolagsstämman fattade beslut enligt förslag och den 16 februari 2021 offentliggjorde styrelsen beslut om verkställande av aktiesplit, vilket innebar att sista dag för handel före aktiesplit var den 19 februari 2021 och första dag för handel efter split var den 22 februari 2021.

Årsredovisningen bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbfbostad@sbffonder.se eller per telefon 08 – 667 10 50. Årsredovisningen finns även på bolagets hemsida www.sbfbostad.se liksom kallelsen till årsstämman som äger rum den 20 april 2021 kl. 11.00.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 30 mars 2021 kl. 09.00.

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)