Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Report this content

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 7 september 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 april 2021, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 4 oktober 2021. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

 • Emissionen skall omfatta högst 10 000 A-aktier.
 • Emissionskursen är 13 000 kronor per A-aktie.
 • Minsta teckningspost är 10 A-aktier á 13 000 kronor, vilket innebär 130 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 130 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningstiden är den 11 oktober 2021 till och med den 12 november 2021.
 • Sista likviddag är den 25 november 2021.
 • Emissionen vänder sig till allmänheten.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 14 december 2021.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 4 oktober 2021 kl. 16.00.

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)