Resultat av skriftligt förfarande SBP Kredit AB (publ) för ändring av fondens villkor

Report this content

Pressmeddelande                

2021-10-20

Innehavarna av vinstandelslånen med ISIN SE0014782827 (med ett sammanlagt utestående belopp om 412 200 000 kronor) utgivet av SBP Kredit AB (publ) (”SBP Kredit”), har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som SBP Kredit kallade till den 5 oktober 2021.

SBP Kredit kan idag meddela att 69,7 procent av andellåneinnehavarna har röstat ja till ändringarna av fondens villkor och därmed är förslagen som SBP Kredit la fram i det skriftliga förfarandet godkända. Svarstiden för skriftligt förfarande går ut 22 oktober men eftersom erforderlig majoritet erhållits ska ett beslut anses fattat.

I korthet innebär förändringen att slutlig återbetalningsdag förlängs med ett år samt en förändring av beräkningsgrunden för räntebasen.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

För vidare information vänligen kontakta:

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)

Tel 070- 341 53 19, albert@svenskbostadspartner.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:
SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.
Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.                                                                                           

Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 115 krediter på totalt ca 2 700 mkr.

SBP Kredit | Projektfinansiering av fastigheter