SBP Kredit AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Pressmeddelande                

2021-10-20

Bolaget offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021, vilken i sin helhet finns tillgänglig på www.sbpkredit.se

  • NAV (Net Asset Value) för vinstandelslånet uppgår per 30 september 2021 till 105,2% eller 10 520 kr/andel.
  • Globala återhämtningen i ekonomin fortsätter vilket även märks i Sverige där bland annat tjänstesektorn fortsätter förbättras. Detta tillsammans med stor efterfrågan på nya bostäder har inneburit fortsatt hög efterfrågan på byggnadskreditiv och annan fastighetsfinansiering.
  • Bolagets utestående kreditportfölj har under perioden ökat med 73 procent och uppgår vid kvartalsskiftet till 804 mkr. Under tredje kvartalet har 11 nya krediter beviljats med en total kreditvolym på 424 mkr. Vid kvartalsskiftet har bolaget beviljade kreditbeslut på totalt 1 644 mkr.
  • Bolaget har fortsatt inga faktiska eller befarade kreditförluster. Schablonmässig reservering för kreditförluster har dock skett i enlighet med IFRS 9
  • Bolagets intäkter uppgick till 55,6 mkr.
  • Resultat före ränta på vinstandelslån uppgår till 27,8 mkr.
  • Räntekostnaden på vinstandelslånet uppgår till 23,4 mkr vilket motsvarar en avkastning på 5,7% för perioden.
  • LTV (Loan to Value) i kreditportföljen uppgår till 50,4%.
  • Avkastningen på vinstandelslånet i linje med fondens långsiktiga målsättning 6-8% per år.
  • Bolaget har i början av oktober genomfört skriftligt förfarande där den främsta ändringen var förlängning av löptiden på vinstandelslånet med ett år.

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Stockholm den 20 oktober 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Matts Kastengren, VD SBP Kredit AB (publ)

Tel 08- 790 59 00, info@sbpkredit.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:
SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.
Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering. Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 115 krediter på totalt ca 2 70
0 mkr.

SBP Kredit | Projektfinansiering av fastigheter

Prenumerera