SBP Kredit AB (publ) sänder ut kallelse till skriftligt förfarande för ändring av fondens villkor

Report this content

SBP Kredit AB (publ) föreslår förändring av fondens villkor. Omröstning sker genom skriftligt förfarande som meddelas alla som är registrerade innehavare per avstämningsdagen den 1 oktober 2021.

De föreslagna ändringarna innebär en förlängning av löptiden på fonden med ett år samt en förändring av beräkningsgrunden för räntebasen.

Orsaken till förändringen är att SBP Kredit AB undersöker möjligheterna att i en ny fond, SBP Kredit II AB, emittera ett kapitallån som sedan ska lånas ut med säkerhet till SBP Kredit AB. Löptiden på det nya kapitallånet är cirka 5 år. En förutsättning för att detta ska kunna genomföras är att löptiden på vinstandelslånet i SBP Kredit AB är längre än den underliggande finansieringen genom SBP Kredit II AB.

Fullständiga villkor och de föreslagna ändringarna samt beskrivning av förslaget finns på sbpkredit.se

Denna information är sådan som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen.

För vidare information vänligen kontakta:

Albert Olofsson, CFO, SBP Kredit AB (publ)

Tel 070- 341 53 19, albert@svenskbostadspartner.se

Om Svensk BostadsPartner med fonden SBP Kredit:

SBP finansierar projektutveckling och byggnation utav alla typer av fastigheter.
Vi skapar förutsättningar att genomföra fastighetsprojekt i Sverige. Genom att lånefinansiera projekt erbjuder vi ett komplement till sedvanlig bankfinansiering.
Sedan starten 2016 har vi beviljat omkring 115 krediter på totalt ca 2 700 mkr.

SBP Kredit