Bokslutsrapport för SCA 2022

Report this content

Januari-december 2022 jämfört med januari-december 2021

 • Det bokförda värdet på SCAs skogstillgångar har ökat till 97,9 (84,5) miljarder SEK per 31 december 2022 till följd av fortsatt ökande transaktionspriser på skogstillgångar i norra Sverige.
 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 20 794 (18 822) MSEK, vilket främst relaterade till högre försäljningspriser inom containerboard och massa.
 • EBITDA steg med 12 procent till 10 194 (9 109) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser. Kostnadsökningar har till del dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik. EBITDA-marginalen var 49,0 (48,4) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 8 642 (7 634) MSEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 5 685 (5 216) MSEK och finansierade fullt ut pågående strategiska investeringar.
 • Resultat per aktie var 9,61 (8,46) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 (ordinarie utdelning år 2021: 2,25, extra utdelning år 2021: 1,00) SEK per aktie.

Oktober-december 2022 jämfört med oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent och uppgick till 4 873 (4 763) MSEK.
 • EBITDA minskade med 29 procent till 1 981 (2 806) MSEK. Justerat för ett oplanerat produktionsstopp på Östrand (Massa) som belastade resultatet med 138 MSEK uppgick EBITDA till 2 119 MSEK. Lägre försäljningspriser inom sågade trävaror påverkade resultatet negativt. EBITDA-marginalen uppgick till 40,6 (58,9) procent.

Oktober-december 2022 jämfört med juli-september 2022

 • Nettoomsättningen minskade till 4 873 (5 007) MSEK, vilket främst var hänförligt till lägre försäljningspriser på sågade trävaror.
 • EBITDA uppgick till 1 981 (2 484) MSEK. Minskningen relaterade främst till lägre försäljningspriser på sågade trävaror och ett oplanerat produktionsstopp inom massa. EBITDA-marginalen var 40,6 (49,6) procent.

Kvartal Helår
MSEK 2022:4 2021:4 % 2022:3 % 2022 2021 %
Nettoomsättning 4 873 4 763 2 5 007 -3 20 794 18 822 10
EBITDA 1 981 2 806 -29 2 484 -20 10 194 9 109 12
EBITDA-marginal (%) 40,6 58,9 49,6 49,0 48,4
Rörelseresultat 1 590 2 408 -34 2 094 -24 8 642 7 634 13
Periodens resultat  1 215 1 995 -39 1 666 -27 6 821 6 101 12
Resultat per aktie (SEK) 1,76 2,77 2,35 9,61 8,46
Operativt kassaflöde 726 1 763 1 873 5 685 5 216
Nettolåneskuld / EBITDA (LTM)  1,0x 0,9x 0,8x 1,0x 0,9x

BOKSLUTSKOMMENTAR

Sammanfattning av året

Resultatet för år 2022 var SCAs högsta någonsin. EBITDA uppgick till 10 194 MSEK med en EBITDA-marginal om 49,0 procent. Resultatet uppnåddes genom stark efterfrågan och höga försäljningspriser på SCAs produkter och god kostnadskontroll. SCAs höga självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik bidrar till stabilitet och god lönsamhet över tid. Det operativa kassaflödet har under året fortsatt att finansiera SCAs strategiska investeringar. Under slutet av året genomfördes lyckade uppstarter av två strategiska investeringsprojekt, ökad produktion av massa på Ortviken i Sundsvall och ökad produktion av kraftliner i Obbola, Umeå. Uppkörningen av de nya produktionslinjerna kommer tillsammans med övriga pågående strategiska investeringar att stärka bolagets resultat och kassaflödesgenerering kommande år. 

Under år 2022 har SCA fortsatt att investera i skogsmark och bolagets innehav uppgick till 2,7 miljoner hektar vid utgången av året. Transaktionspriserna på skogstillgångar har fortsatt att öka under år 2022 och det sammantagna bokförda värdet på SCAs skogstillgångar uppgick till 97,9 (84,5) miljarder SEK vid utgången av året. SCA baserar sin värdering av skogstillgångar i Sverige på genomförda skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA äger skog. Det genomsnittliga marknadspriset som används vid värdering av SCAs skogstillgångar uppgick till 366 SEK/m3sk den 31 december 2022, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år (324 SEK/m3sk). Se sida 6.

Sammanfattning av fjärde kvartalet

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved och timmer har stigit i jämförelse med föregående kvartal.

Efterfrågan på sågade trävaror har fortsatt varit svag inom såväl byggvaruhandeln som nybyggnation i de flesta geografier. Till följd av svag efterfrågan har också försäljningspriserna minskat i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa minskade leveransvolymerna i jämförelse med föregående kvartal, främst relaterat till det planerade underhållsstopp som slutfördes i början av perioden samt ett längre oplanerat produktionsstopp.

Efterfrågan på kraftliner har sjunkit under perioden till följd av lägre efterfrågan på förpackningar. Den lägre efterfrågan har lett till att det genomsnittliga försäljningspriset på kraftliner var lägre än föregående kvartal.

Till följd av ovan var resultatet för fjärde kvartalet lägre än föregående kvartal och motsvarande kvartal i fjol.

SCA investerar i vindkraft

Just nu pågår en omfattande utbyggnad av vindkraft i Sverige och efterfrågan på el bedöms att fortsätta öka kraftigt inom det geografiska verksamhetsområdet. SCA förvärvade under fjärde kvartalet en vindkraftspark i Markbygden, Piteå kommun. Parken består av totalt 36 turbiner med en total installerad effekt på cirka 85 MW. Utöver försäljningsintäkter bidrar investeringen till SCAs höga självförsörjning på el. I dag står cirka 20 procent av Sveriges vindkraftsproduktion på SCAs mark.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS BOKSLUTSRAPPORT Q4 2022

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid:                      Fredag 27 januari 2023 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:               +46 (0)8 505 204 04

Storbritannien:   +44 (0) 33 0551 0200

USA:                   +1 212 999 6659

Uppge ”SCA” 

För ytterligare information, kontakta

Andreas Ewertz, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 97

Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.                    

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12