Delårsrapport Q3 2021

Report this content

Januari-september 2021 jämfört med januari-september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 14 059 (13 818) MSEK. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Avvecklingen av tryckpappersverksamheten (se sida 5) och avyttringen av Wood Supply UK (se sida 7) påverkade omsättningen negativt. Exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 26 procent.
  • EBITDA ökade med 106 procent till 6 303 (3 0631) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden och en stabilt låg kostnadsnivå. EBITDA-marginalen förbättrades med 23 procentenheter varav 8 från avvecklingen av tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK och uppgick till 44,8 (22,11) procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 5 226 (1 8531) MSEK
  • Operativt kassaflöde var 3 453 (1 731) MSEK
  • Resultat per aktie ökade till 5,85 (2,021) SEK

Juli-september 2021 jämfört med juli-september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 077 (4 338) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser vilket motverkades av den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK.
  • EBITDA uppgick till 2 684 (1 0321) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 52,9 (23,81) procent

Juli-september 2021 jämfört med april-juni 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 5 077 (4 810) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser vilket motverkades av lägre leveransvolymer.
  • EBITDA uppgick till 2 684 (2 260) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 52,9 (47,0) procent

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2021

Resultatet för det tredje kvartalet 2021 stärktes jämfört med föregående kvartal och jämfört med motsvarande kvartal i fjol, detta trots att betydande planerade underhållsstopp har genomförts under perioden. Högre försäljningspriser inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit god under kvartalet. Priset på massaved har varit stabilt i jämförelse med föregående period medan priset på timmer har stigit något i norra Sverige till följd av hög efterfrågan.

För sågade trävaror har stark efterfrågan under en längre tid i de flesta geografier bidragit till låga lager i hela värdekedjan vilket i sin tur lett till väsentligt ökade marknadspriser i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal, främst till följd av lageruppbyggnad inför det planerade underhållsstopp som påbörjades i slutet av perioden. Realiserade försäljningspriser ökade främst på grund av fortsatt god efterfrågan i Europa.

Efterfrågan på kraftliner har varit stark under kvartalet, driven av globalt hög efterfrågan på förpackningar. Marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående kvartal. Under perioden har två planerade underhållsstopp genomförts som begränsat produktions- och leveransvolymen något. Expansionsprojektet i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget. En lyckad uppstart av den uppgraderade fiberlinjen och sodapannan har genomförts under perioden.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2021

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens som äger rum klockan 10:00 i Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm och där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: Fredag 29 oktober 2021 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:                                       +46 (0) 8 5069 2180

Storbritannien:                            +44 (0) 2071 928000

USA:                                            +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 9462418.

Sundsvall, 29 oktober 2021

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
Vd och koncernchef

 

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 klockan 08:00 CET.                                                       

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 09
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12