Delårsrapport Q4 2020

Report this content

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
(jämfört med 1 juli – 30 september 2020)

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 592 (4 338) MSEK, vilket främst relaterade till högre leveransvolymer.
  • Justerad EBITDA ökade till 1 377 (1 032) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 30,0 (23,8) procent.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 957 (1 118) MSEK.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020
(jämfört med 1 januari – 31 december 2019)

  • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 18 410 (19 591) MSEK. Den lägre omsättningen relaterade främst till lägre försäljningspriser vilket delvis motverkades av högre leveransvolymer.
  • EBITDA uppgick till 3 393 (21 361) MSEK. Skillnaden relaterade främst till två väsentliga engångseffekter, en negativ resultateffekt avseende avvecklingen av tryckpappersverksamheten under år 2020 om -1 047 MSEK och en positiv resultateffekt om cirka 16 miljarder SEK från ändrad redovisningsmetod för värdering av skogstillgångar år 2019.
  • Justerad EBITDA var 4 440 (5 319) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 24,1 (27,2) procent. Minskningen förklarades i huvudsak av lägre försäljningspriser.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 145 (19 665) MSEK. Skillnaden var främst hänförlig till engångseffekterna avseende avvecklingen av tryckpappersverksamheten under år 2020 om -1 694 MSEK och ändrad redovisningsmetod av skogstillgångar om cirka 16 miljarder SEK år 2019.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 2 688 (2 916) MSEK.
  • Resultat per aktie var 1,09 (22,10) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 3,19 (4,05) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 (0,00) SEK per aktie.

BOKSLUTSKOMMENTAR
År 2020 har till stor del präglats av COVID-19 och dess effekter på människor, samhälle och marknad. Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet och SCA har vidtagit en rad åtgärder för att skydda riskgrupper, minska risken för smittspridning och för att säkerställa att produktion, försäljning och distribution upprätthålls med bibehållet fokus på att driva lönsam tillväxt.

SCA beslutade under året att avveckla tryckpapperstillverkningen bestående av tre pappersmaskiner på Ortvikens industriplats. Dessa stängs sekventiellt under första kvartalet 2021 och efter avvecklingen slutförts kommer SCA endast bedriva verksamhet inom växande produktområden med goda framtidsutsikter. SCA har även beslutat att investera 1,45 miljarder SEK för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) på Ortvikens industriplats, där del av befintlig infrastruktur kommer att användas. Kraftlinerexpansionen i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Efter svagare marknad med sjunkande priser och stigande lagernivåer under det första halvåret 2020 har marknaden successivt stärkts för samtliga produktområden med undantag från tryckpapper som fortsatt försvagats. SCA har haft fokus på att minska rörelsekapitalbindning under en osäker period. Detta har resulterat i starkt operativt kassaflöde under tredje och fjärde kvartalet 2020 vilket har bidragit till lägre nettolåneskuld vid utgången av året.

Baserat på den skogstaxering som utfördes år 2019 som visade på högre tillväxt har en ny avverkningsberäkning utarbetats som ökar den planerade årliga avverkningen successivt från tidigare 4,3 miljoner m3sk till 5,4 miljoner m3sk år 2025, en ökning med 25 procent. Under året har SCA fortsatt att förvärva skog i Baltikum.

Året och kvartalet påverkades av väsentliga engångseffekter kopplade till avvecklingen av tryckpappersverksamheten. Det justerade resultatet för det fjärde kvartalet förbättrades jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal i fjol. Högre andel avverkning av egen skog och ett högre resultat från omvärdering av biologiska tillgångar till följd av den nya skogstaxeringen och avverkningsplanen påverkade resultatet positivt.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit god under kvartalet. Priset på timmer har varit stabilt medan priset för massaved har sjunkit något.

Marknaden för sågade trävaror var fortsatt stark under kvartalet, driven av hög efterfrågan inom byggvaruhandeln i USA, Skandinavien, Storbritannien och övriga norra Europa. Marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående period.

Inom segment Massa ökade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal. Under kvartalet genomfördes ett planerat underhållsstopp. Produktionen har efter återstart varit stabil och på planerad nivå.

Det genomsnittliga försäljningspriset för kraftliner var lägre än under föregående kvartal. Efterfrågan ökade under fjärde kvartalet och lagernivåerna minskade. Inför avvecklingen av tryckpappersverksamheten har fokus inom produktområdet varit att tidigarelägga produktion av tryckpapper inför stängning samt att minimera kostnader.

Högre transaktionspriser på skogstillgångar i Norra Sverige
SCA baserar sin värdering av skogstillgångar i Sverige på skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA innehar skog. Under år 2020 har marknadsvärdet på skog ökat. Det genomsnittliga marknadspriset som används vid värdering av SCAs skogstillgångar uppgick till 291 SEK/m3sk den 31 december 2020, motsvarande ett bokfört värde om 74,9 miljarder SEK.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q4 2020

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: Fredag 29 januari 2021 klockan 10:00
  
Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:
  
Sverige:     +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA:     +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 9984826.

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 09
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 34 98

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0)70 626 82 23

 

Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar