Förändringar i SCAs rapporteringsstruktur

Som en följd av den pågående försäljningen av förpackningsverksamheten, exklusive kraftlinerrörelsen i Sverige, kommer vissa förändringar av rapporteringen att ske från och med första kvartalet 2012 och med retroaktiv justering av jämförande perioder 2011 och 2010.

Förändringarna är som följer:

Resultatet för perioden gällande den förpackningsverksamhet som är under försäljning rapporteras fram till försäljningen endast på en rad i vår resultatrapport – Resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Detta resultat inkluderas inte i rörelseresultatet utan påverkar enbart periodens resultat.

Kassaflödet hänförligt till förpackningsverksamheten som är under försäljning anges separat. I balansräkningen särskiljdes dessa tillgångar redan i slutet av 2011.

Den kraftlinerrörelse, det vill säga de två kraftlinerbruk i Munksund och Obbola som SCA behåller, överförs från och med första kvartalet 2012 till affärsområdet Skogsindustriprodukter.

Samtliga produktgrupper inom Skogsindustriprodukter, inklusive kraftliner, kommer att redovisas tillsammans som en total för affärsområdet.

Med dessa förändringar får SCA från och med första kvartalet 2012 tre affärsområden; Personliga hygienprodukter, Mjukpapper samt Skogsindustriprodukter.

Stockholm den 12 april 2012

För ytterligare information, kontakta:

Jessica Ölvestad, Investerarrelationer och pressekreterare 08 788 5282

Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, 08 788 5130

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012, klockan 13.45 CET.

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

Taggar:

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar