Kallelse till SCAs årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”), org.nr 556012-6293, kallas till årsstämma torsdagen den 15 april 2021

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande där verkställande direktören Ulf Larsson kommenterar SCAs verksamhet samt adresserar ett antal inkomna frågor kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.sca.com  den 15 april 2021.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 april 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan till årsstämma genom poströstning

Den som önskar delta i årsstämman ska

dels        vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 april 2021,

dels        anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 7 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast onsdagen den 14 april 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast måndagen den 5 april 2021, till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, c/o SCAs chefsjurist, 851 88 Sundsvall eller via e-post till stabjuridik@sca.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.sca.com och på bolagets huvudkontor, Skepparplatsen 1, 851 88 Sundsvall, senast lördagen den 10 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

 

Förslag till dagordning  

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Val av två justeringsmän.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

 7. Beslut om
   a)   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
   c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020.

 8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

 9. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.

 10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

  Omval av
  i.     Charlotte Bengtsson,
  ii.    Pär Boman,
  iii.   Lennart Evrell,
  iv.   Annemarie Gardshol,
  v.    Ulf Larsson,
  vi.   Martin Lindqvist,
  vii.  Bert Nordberg
  viii. Anders Sundström,
  ix.   Barbara M. Thoralfsson.

  Nyval av
  x.   Carina Håkansson.

 12. Val av styrelseordförande.

 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

 15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen för SCA, som består av Helena Stjernholm, AB Industrivärden (ordförande), Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management, Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder, Mikael Hallåker, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., och Pär Boman, styrelseordförande i SCA, föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman eller, vid hennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 – Val av justeringsmän

Valberedningen föreslår Madeleine Wallmark, AB Industrivärden, och Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som valberedningen anvisar, till justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 7 b) – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2020 om 2,0 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara måndagen den 19 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB torsdagen den 22 april 2021.

Punkterna 8–13 – Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

–          Punkt 8: Antalet styrelseledamöter ska uppgå till tio och ingen suppleant

–          Punkt 9: Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant

–          Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med 650 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 1 950 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 115 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 140 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 270 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 375 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

–          Punkt 11: Omval av styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara M. Thoralfsson. Nyval av styrelseledamoten Carina Håkansson.

Carina Håkansson är född 1961 och är utbildad jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har lång erfarenhet av svensk skogsindustri och har arbetat inom skogsbranschen i över 30 år, senast som verkställande direktör för branchorganisationen Skogsindustrierna under perioden 2013-2020. Tidigare har Carina Håkansson varit verkställande direktör för Dalakraft under perioden 2009-2013 och verkställande direktör för Stora Enso Skog under perioden 2004-2009. För närvarande är hon ordförande för Advisory Committee on Sustainable Forest-based Industries (ACSFI) samt ÅForsk och styrelseledamot i Vasaloppet.

–          Punkt 12: Omval av Pär Boman till ordförande i styrelsen.

–          Punkt 13: Omval av registrerade revisionsbolaget EY AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. EY AB har anmält auktoriserade revisorn Fredrik Norrman som huvudansvarig, för det fall EY AB blir valt.

Punkt 14 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15 – Ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 15, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 15 blir § 16 och nuvarande § 16 blir § 17.

Föreslagen lydelse

§ 15Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare följande två redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka föranleds av tidigare genomförda lagändringar.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
§ 1Bolagets firma är Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Bolaget är publikt (publ). § 1Bolagets firma företagsnamn är Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Bolaget är publikt (publ).
§ 15Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. § 1516Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag avseende punkten 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

________________

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende dessa riktlinjer och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framläggs genom att de kommer hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.sca.com senast torsdagen den 18 mars 2021. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. De fullständiga förslagen framgår under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor, Skepparplatsen 1, 851 88 Sundsvall. Information om dem som föreslås till SCAs styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida www.sca.com.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 64 587 672
A-aktier och 637 754 817 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 283 631 537 röster.
A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Sundsvall i mars 2021

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 32 12
Katarina Nilsson, Styrelsens sekreterare, +46 73 920 56 05

Prenumerera