• news.cision.com/
  • SCA/
  • SCA publicerar årsredovisning för 2020 med långsiktiga hållbarhetsmål

SCA publicerar årsredovisning för 2020 med långsiktiga hållbarhetsmål

Report this content

SCA publicerar idag bolagets årsredovisning för år 2020. I denna redovisar SCA för första gången långsiktiga mål för bolagets hållbarhetsarbete. SCA redovisar också sitt program för bevarande av biologisk mångfald i bolagets skogar.

SCA har fastställt hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. De omfattar bland annat att SCAs klimatnytta ska öka med 50 procent till 15 miljoner ton koldioxid per år.

SCA presenterar också sitt program för bevarad biologisk mångfald i bolagets skogar. SCA söker bästa sättet att kombinera ett produktivt skogsbruk med en rik flora och fauna i skogen. SCA har identifierat 203 arter som påverkas negativt av skogsbruk med normal naturhänsyn och för vilka bolaget tar ett särskilt ansvar. Bolaget identifierar, bevarar eller nyskapar livsmiljöer för dessa och andra sårbara arter.

Programmet ”Förstärkt värnande av skogens biologiska mångfald – ett SCA-initiativ” presenteras på SCAs hemsida.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com. Tryckt årsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 6 april 2021.

    

För ytterligare information, kontakta

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 73 073 86 89

Josefine Bonnnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 73 525 99 06

Notera

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2020 kl. 10.00 CET.

 

Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,4 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
Tel: 060-19 30 00
www.sca.com

 

Taggar:

SCA