Bokslutskommuniké 2010

 

Fjärde kvartalet 2010 i sammandrag               

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,1 mkr (56,1 mkr)
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,9 mkr (7,3 mkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 mkr (1,9 mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,54 kr per aktie (0,64 kr)

Januari - december 2010 i sammandrag         

 • Nettoomsättningen uppgick till 183,9 mkr (236,6 mkr)
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,2 mkr (41,2 mkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 mkr (17,1 mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,00 kr per aktie (5,68 kr)
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning om 3:25 kronor lämnas för 2010 (0 kr).
 • Lägre efterfrågan i Norden samt förändrad produktmix har påverkat resultatet negativt
 • De åtgärder som vidtagits på intäkts- och kostnadssidan har givit effekt i kvartal fyra och får fullt genomslag 2011

Händelser efter rapportperiodens utgång

ScandBook lämnade i december 2010 in en ansökan till Skatteverket om återbetalning av moms för 2004. Denna ansökan har beviljats av Skatteverket och en återbetalning om 31,3 mkr inklusive ränta skedde i början av 2011. Under innevarande år har ScandBook för avsikt att även ansöka hos Skatteverket om återbetalning av moms för beskattningsåren 2005-2007. Beloppet för dessa tre år uppgår till 75-80 mkr.

 

Se bifogad pdf för mer information.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Nilsson, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-677 47 44, par.nilsson@scandbook.se

Om ScandBook Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Prenumerera

Dokument & länkar